7 April 2006

‌ خشتک ‌بازی ملکوتی ا.ن لاین

این روزها در ایران است و با هزار جور آدم مشهور و نام‌آشنا رفت ‌آمد می‌کند

دارالترجمه زبان "رسانه ای" یاجوج و ماجوج / تمرین شماره 245