7 April 2006

اختصاصی و هراس انگیز

دارالترجمه زبان "رسانه ای" یاجوج و ماجوج / تمرین شماره 244

-گاه روبه روى آدم هاى بزرگ قرار گرفتن هراس انگيز است،
دست ها عرق مى كند و صدا مى لرزد.
اين بار روبه روى كسى قرار مى گيرم
كه شناخته تر از آن است
كه نيازى به معرفى داشته باشد:
"انبان" اضطراب آور قصه های تاریخی صيد لاغر و روضه های کوسه سازندگی