4 April 2006

دغدغه" اش دست دادن یا دست ندادن نیست، اما لطفا "غرب" را بردارین و جایش "شرق" بذارین

یک لیوان چای داغ و ... چه و چه و چه´´
تبلیغ "مجانی" توپولی برای خواهر باربی خوش حجاب و ... چه و چه و چه´´
ثابت کردن اینکه چه کسی کاسب است برای من سخت و ... چه و چه و چه نیست´´