1 April 2006

فرما یشات سیاسی / عبادی / آپریلی حضرت آيت الله منتظريبا آمريكا‏ ‏بايد روابط حسنه برقرار گردد،
‏ ‏اين دشمني ها به ضرر هر دو كشور است ... ( و ...چه و چه و چه ) ‏
‏‏