1 April 2006

هیات داوران و چه وچه و چه دارالترجمه زبان رسانه ای یاجوج و ماجوج:به آقای هادی خرسندی که بی خودی آ مده اند توی صف باحوج و ماجوجی های اول آپریل 2006

جایزه ای تعلق نمی گیرد، چون فرمایشاتشون در مورد آقا ی گنجی ترجمه لازم ندارد!