5 April 2006

چی بود چی شد !


-وبلاگ پوتین -

منشور کورش کبیر استوانه ای از گل پخته است که در سال 1878 در حفریات منطقه باستانی بابل (عراق کنونی) بدست آمد . در این متن کورش کبیر رفتار انسانی خود را با شهروندان بابل، پس از گشایش این شهر بدست ایرانیان، توضیح می دهد:


اکنون که تاج پادشاهی ايران، بابل و کشورهای چهار سوی دنيا را، بمدد اهورا مزدا، برسر نهاده ام، اعلام می دارم که من به همه ی سنت ها و آداب و مذاهب ملت های شاهنشاهی خويش احترام می گذارم و تا زنده ام به نمايندگان و کارگزارانم اجازه نخواهم داد که بر آن به ديده ی تحقير بنگرند.

از اين پس، تا زمانی که اهورا مزدا وظيفه ی پادشاهی را به من ارزانی بدارد، من فرمانروائی خويش را بر هيچ ملتی تحميل نخواهم کرد. هر ملتی آزاد است که اين فرمانروائی را بپذيرد يا نپذيرد، و اگر نپذيرفت من با آن ملت نخواهم جنگيد.

تا زمانی که من پادشاه ايران، بابل و ملت های چهار سوی جهان ام، به کسی اجازه نخواهم داد که بر ديگری ستم کند، و اگر چنين شود، من ستمگر را از حقوق خويش محروم و مجازات خواهم کرد. و تا زمانی که من پادشاهم، به هيچ کس اجازه نخواهم داد تا دارائی های منقول و غيرمنقول کسی را به زور و بدون پرداخت بهای آنها مالک شود.
تا زمانی که زنده ام،

من از کار بی مزد و اجباری جلوگيری خواهم کرد.

من امروز اعلام می دارم که همه در انتخاب مذهب خود آزادند.

مردمان آزادند که در هر کجا که بخواهند ساکن و بکار مشغول شوند، به شرط آنکه حقوق ديگران را پايمال نسازند.

هيچ کس را نمی توان بخاطر جرمی که خویشاوندی از او مرتکب شده تنبيه کرد.

من از برده داری جلوگيری خواهم کرد و نمايندگان و کارگزارن من موظف اند که در قلمرو حکمرانی خود از خريد و فروش مردان و زنان بعنوان برده جلوگيری کنند. اينگونه سنت ها بايد از سراسر جهان برچيده شود.

من از اهورا مزدا تقاضا می کنم که مرا در انجام تعهداتم نسبت به ملت های ايران و بابل و چهار سوی جهان موفق گرداند.

..........................................

:: پ ن ۱ : در راستای نامگذاری سال هشتاد و پنج به نام پاسارگاد و در اعتراض شخصی ام در راستای آب گیری امسال سد و تقاضاهای مکرر از معوق کردن اجرای پروژه سد سیوند ، بد ندیدم تا متن منشور کوروش بزرگ رو برای خودم و شما تکرار کنم . تا یادم باشه چی بودیم و چی شدیم .
:: پ ن ۲ : مختصری از زندگی نامه کوروش بزرگ