5 April 2006

معجون جمهوری “ اسلامی”/ مردم سالاری” دینی” / "روشنفکر" دینی

از منظر جامعه شناسی سیاسی

=کاظم رنجبر =

اسطورهً فرشتگان بهشتی و شکنجه گران جهنمی در ادیان توحیدی.

- پیدایش جهنم
چگونه حاکمان مستبد،

زندگی و هستی انسان را در قلمروحکومتی خود به جهنم تبدیل میکنند

-کاربرد ونقش جهنم زمینی
و«فرشتگان!» شکنجه گردر نظام های
استبدادی
.

شکنجه گران جهنمی در ادیان توحیدی

پیشگفتار :

شاید هیچ اثر ادبی و فلسفی ، به اندازهً کمدی الهی دانته (Dante Alighierie 1321-1265)در باره دوزخ ، برزخ ،و بهشت ، که این باوردر سه دین توحیدی جایگاهی بس مهم دارد ، به تفکر و تفحص نپرداخته است .قرن سیزدهم وچهاردهم میلادی را مورخین متخصص در فرهنگ اروپائی را قرن(:Le Pré -Renaissance –پیش رنسانس میگویند.) در این مرحله از تاریخ، اروپای لاتین زبان ، تحت کنترل مستقیم کلیساو پاپ ها، بخشی از متفکرین ، خصوصآ فلاسفه ، باترجمه آثار فلاسفه مهم گذشته را ، از زبانهای یونانی و عرب، به زبان لاتین ، زمینه خردو عقل کنجکاو انسان را از پیش داوری ها و ارزشهاو معیارهای تحمیلی کلیسا و فئودالیته ، به مرور آزاد ساختند ،که در نهایت ، به زمینه ظهور تاریخ ساز رنسانس را فراهم آوردند. مورخین ،شروع دوره رنسانس رااز قرن پانزدهم ، تامیانه قرن شانزدهم ،بحساب میآورند.در این دوره ، به مرور جوامع فئودالیته اروپائی ، همراه با ارزشهای خود ، که کلیسای کاتولیک ، در راًس آن مظهر عینی وذهنی آن بود ،و از آن نمایندگی میکرد ، به مرور ، با ظهور بورژوازی تجاری ، مالی و وصنعتی ، با تکیه بر وخردگرائی فلسفه یوان باستان، باعث افول قدرت کلیسا و فئودالیته ، در زندگی اجتماعی شد و نظامهای جمهوری ، ولو بصورت کوچک ، وجنینی ، چون جمهوری های مستقل در محدوه شهرهای ایتالیا ، مانند جمهوری ونیز ، فلورانس ، ژنوا .. پدیدارشد ، این جمهوری ها بوسیله شهروندانو انتخابات آزاد اداره می شدند.

زندگی دانته ،و کمدی الهی او ، یک تاریخ ویک اثر فلسفی بسیار گویا از جنبه سیاسی ، اجتماعی این دوره از تاریخ اروپا ست
.
دانته در کمدی الهی ، خصوصآ بخش دوزخ ، را از اندیشه های اسلامی برگرفته از آثار ابوبکر محی الدین معروف به ابن عربی ،( متولد اسپانیا ، 1165، مرگ 1240در دمشق )، که خود فیلسوف ، استاد الهیات ، صوفی بنام ، و یکی از معروف ترین مفسر فلسفه یونان باستان بود ، برگرفته است . بعلاوه مطالعه زندگی اجتماعی ایتالیای آنروز و زندگی اجتماعی دانته در عصر خود ، زندگی روشنفکران ایرانیان ا مروز را تداعی میکند، که چگونه دین مداران ، در مقابل عقل و خرد وشعور تشنه آگاهی انسان ، جز متوسل شدن به قهرو خشونت ،،و حتی نابودی آنان سخنی برای گفتن ندارند.همین دانته که خود یک مسیحی دین باور بود ،اختلاف اش با پاپ ،فقط بخاطر انتقاد از استبداد دینی ،و تبلیغ جهل وخرافات بود ،که درنهایت جامعه را به جنگ های داخلی سوق میداد . درست بهمین خاطردانته مورد غضب پاپ بونیفاس هشتم (Pape Boniface VIII) قراگرفت ، ودادگاه انگیزیسیون پاپ ، دوراه جلو دانته گذاشت :مرگ ، یعنی سوزاندن دانته در مقابل میدان کلیسا، که درآن عصر ، تنبیه رایج پاپها بود ، یا تبعید ابدی از موطن خود شهر فلورانس.

در حالیکه دانته در تمام شهر های ایتا لیا ،و مجامع اهل ادب واندیشه مورد احترام و عزٌت قرار میگرفت ، بخاطر حاکمیت جهل و استبداد مذهبی ، از حق حیات در موطن خود محروم ماند

.تمام این وقایع ، در گذشته 700 سال پیش اروپا را، ما امروز دروطن خود مشاهده می کنیم ، با این تفاوت جای پاپ ها را آیت الله ها رنگارنگ گرفته اند ، منتها یک فرق بزرگ با پاپ ها دارند .پاپ ها ی 700 سال پیش ، با اسب وکالسکه مسافرت میکردند ،و فکر واندیشه زمان خود را داشتند ، آیت الله هاو حجت السلام های ما ، با هواپیما های مدرن ،و اتوموبیل های آخرین سیستم قرن بیست ویکم ، ایاب و ذهاب میکنند ، منتها ، فکرو اندیشه ، 14 قرن پیش ، دوره شتر سواری را دارند .
.............................................

بعنوان یک جامعه شناس ،متخصص در جامعه شناسی سیاسی ، بخشی از وقت مطا لعاتی ام ،را به مطالعه، سایت آقایان روحانیون عالی مقام ،در سلسله مراتب روحانیت شیعه میگذرانم . یک نگاه کوچک به یک مسئله بسیار مهم واقعیت جامعه امروز ایران را ، با نگاهی به سایت آیت الله العظمی حضرت حاج شیخ یوسف صانعی میاندازیم،
که با این رساله امروز ما یعنی: نگاهی به بهشت و جهنم ، در ادیان توحیدی، همخوانی دارد:

آدرس سایت آیت الله :www :sanei.org

- شماره حسابهاجهت واریز عبادات (نماز –روزه )- حساب جاری :
- دفتر حضرت آیت ا لله العظمی یوسف صانعی
بانک ملٌی –خیابان شهدا ءقم .شعبه 2708-جاری 14050.
-یکسال نماز 120000 –تومان قیمت1383 –یک ماه روزه 90000 تومان 1383.کفارهً هر مد طعام 200تومان سال1384

این قیمت گذاری ها یعنی چی؟ یعنی اگر کسی ، یکسال نماز نخوانده باشد ، با پرداخت صدو بیست هزار تومان به آقای صانعی ، خداوند ، گناهان او را می بخشد، آقی صانعی ، کار چاق کن خدا در روی زمین است !(بار الهی چه کسانی ، بنام روحانی ، مقام و عظمت تورا این چنین، وارد زدوبندهای دلالی خود کرده .اند ! این عمل و رفتار روحانیون ، در ادیان یهود ومسحیت نیز رایج است ، که در مذهب کاتولیک به L’indulgence .معروف است یعنی خریدن کفاره گناهان ،و پرداخت مبلغی به کشیشان به تناسب ، اهمیت این گناهان .) ، . به عبارت دیگر ، اگر شما ثروتمند باشید ، حتی میتوانید نماز نخوانید ، روزه نگیرید ، فقط کافی است ، که پول داشته باشید ،و به حساب آقایان روحانیون بریزید ، خدا ، گناهان شما را می بخشد.

خوب ، اگر کسی فقیر و بی چیز باشد ، تکلیف آن شخص در مقابل این دستگاه «عدل الهی! » که توسط روحانیون اداره میشود چیست ؟ اگر کسی فقیر وبی چیز باشد ، باید ، بسوزد و نابود بشود ، هم در این دنیا ،و هم در آن دنیا . در این دنیا ، درجهنمی که خود این آقایان برای فقرا ساخته اند ،و در آن دنیا ، جهنمی که خدای این حضرات ساخته است .از جهنم آن دنیا کسی خبر نیآورده است ، امٌا از جهنم این دنیا ، ساخته آقا یان روحانیون حکومتی ،« عدل علی » نمونه های بسیار داریم ،

به عنوان مثال :

در شب عید 1385، بنا به گزارش آقای پیمان پاک مهر ، روزنامه نگار مقیم تبریز ،و از فعلان حقوق بشر ، پدر خانواده ای ،در محله ای آخما قیه ، بخاطر فقر مطلق ، بعد ازقتل شش فرزند ،و همسرش ، خود را حلق آویز کرده است .این هم نمونه یک جهنمی است ، که معماران آن ، همین روحانیون حکومتی هستند .اگر پدر این خانواده ، فرد ثروتمندی بود ، مهم نیست ، از چه راهی به ثروت رسیده بود ؛ هم خانواده و خود را به این طرز فجیع نا بود نمی کرد ،و هم هر گناهی هم میخواست ، بدون ترس از جهنم ،و عقوبت آخرت ، راست و ریست در جمهوری اسلامی کیف میکرد ، فقط کافی بود ، که بحساب آقای صانعی ،و امثال ایشان پول میریخت .
. در اینجاست ، که انسان در مقابل این سئوال قرار میگیرد :

در دایرهً کآمدن و رفتن ماست
آنرا نه بدایت ، نه نهایت پیداست
کس می نزند ،دمی در این عا لم راست
کاین آمدن از کجا و رفتن به کجا ست ؟
(خیام)

البته ، مردم عادی ،نیز چنین سئوالاتی از خود میکنند، منتها نه از زاویه دید یک فیلسوف و حکیمی چون عمر خیٌام. اما این اصل نیز واقعیت دارد ، که هر انسانی نگران از آینده مبهم و نا آگاه از پایان عمر در دنیای خاکی است ،و این سئوال همیشگی اوست ، که بعداز مرگ چیست ؟ ادیان که خود پدیدهً انسانی ،و بر خاسته از باورها ،و چه بسا آرزوها و تصورات خیالی ، امیالی ، بر گرفته از واقعیت های محیط ، زندگی اجتماعی وشرایط عینی و ذهنی انسانها است ، در این مقوله نیز ، جوابی دارند ،که دربرگیرنده قدرت خلاقه ً فکری وهنر آفرینش انسان است. جواب ادیان، بر نگرانی انسانها ، ناشی از این سئوال : بعد از مرگ چیست ؟ آفرینش خیالی بهشت و جهنم است .در این آفرینش خیالی ، بشر آنچنان گرفتار آرزوها و خیالات و تصورات امیالی خود است ، که اگر شما یک لحظه به بهشت ادیان توحیدی دقیق بشوید ، ملاحظه خواهید کرد ، که بهشت آنان پر ازدرختان با میوه هائی است ،چون انجیر ، زیتون ،و چشمه هائی با آب گوارا ، ، شیر ، عسل ، زنان زیبا ،حوریان بهشتی ، تا هرقدر که دلتان بخواهد !

از این باورها به خوبی معلوم میشود ، که این آرزوها و وخواسته ها از آن مردمانی است ،که در صحرا های خشک و لم یزرع ، در بخشی از عربستان ،و خاورمیانه ، مهد ادیان توحیدی ، از بی آبی ، خشکی ، کمبود ، غذاهای متنوع ، همراه با خواسته هاو امیال جنسی رنج میبردند. اگر این ادیان ، در آلاسکا ،و یا جزیره گروئلند ، که در طول سال ، پر از آب ، برف ،و یخبندان است ، ظهور میکردند ، مسلمأ در بهشت آنان جایگاهی برای چشمه های متعد د با آب گوارا ، و میوه هائی چون انجیر و زیتون ،انگور مشاهد نمی شد. چون در این مناطق زیتون و انجیر نمی توانند رشد بکنند . ساکنان این این بخش از کره خاکی نمی توانستند ، درختی را چون انجیر و زیتون ، انگور ،و یا چشمه های با آب گوارا دربشهت خود جای بدهند ، برای اینکه هرگز این میوه ها را ندیده بودند ، رنگ غالب ،در این سرزمینها رنگ سفید برفهائی است که در طول سال ، بطور دائم ، در مقابل چشمان ساکنین آن مناطق دیده میشود. اگر در بهشت اقوام سامی ، برخاسته از صحرا های خشک ، چشمه های گوارا با نام های متعدد،که تشنگی را برطرف میکنند ، از آنان سخن به میان میآید ، برای ساکنان شبه جزیره آلاسکا ، و یا جزیرهً گروئلند ، تشنه و بی آب بودن ، معنی و مفهومی ندارند، چون همه جای این مناطق پوشیده از برف و آب است.

اما از آنجائیکه تمام پیامبران ، مرد بودند، در بهشت ایکه برای پیروان خود و عده میدهند ، فقط باغ میوه و چشمه های گوارا نیست . چون شما هرقدر هم تشنه و گرسنه باشید ، بلاخره با نوشیدن ، چند کوزه از آب های گوارای چشمه های بهشتی ، وخوردن شیر و عسل ،و ماً کولات گوناگون سیر میشوید ، لذا لازم است ، مشغولیت و لذت ها و تفریحات دیگری هم برای بهشتیان ، در نظر گرفته شود .

در بهشت ادیان توحیدی ، نه دانشگاهی هست ، نه مرگز تحقیق و مطالعه ، نه مرکز مطالعات کیهانی ، و نه گروهای و آتلیه های هنرهای زیبا ، چون نقاشی ،موسیقی ، تئاتر ، مجسمه سازی ، نه مجالس شعر خوانی ،ونه بحث های فلسفی .این نوع اندیشه ها و فعالیت ها ی فرهنگی برای ساکنان بهشت هم ممنوع است . اگر ممنوع نبود ، روحانیون حکومتی ، این فعالیت ها را در ایران امروز هم اجازه می دادند. من در طول عمرم ، هرگز از زبان ، هیچ روحانی نشنیده ام، که در زندگی خاکی ،و یا در بهشت ، شما میتوانید ، آزادانه بدون ترس از محتسب و شحنه به بحث های مبانی نظری ، عقلی فلان فیلسوف بپردازید . اما برعکس همچنان ایکه در حکومت اسلامی داشتن زنان متعدد ،و صیغه های گوناگون ، آنهم صیغه دخترکان کم سن خصوصأ فقیر و بی پناه ، هزار ماشا لله آزاد و ثواب است.در بهشت نیز حوریان سیمن تن ، زیبا ، منتظر مردان هستند ،که با کوچکترین اشاره خود را در بغل آنان بیاندازند.

درزبانهای اروپائی کلمه هست که با دو املاء متفاوت نوشته میشود این کلمه Fantasme -Phantasme : است . اگر چه ریشه و تلفظ هردو یکی است ، اما معنی هرکدام فرق میکند. Fantasme . خیالا ت وتصورات ذهنی است ،خصوصآ در زمینه های جنسی وسکسی، که بیش از تصور ،وآرزوی خیالی نیست..Phantasme باور خیالات و تصورات ذهنی است ،که شخص بر آنها باوردارد. معمولأکسانی که به مواد مخدر معتاد هستند، چنین حالتی را دارند،و در دنیای دیگری ، دور از واقعیت های عینی و ذهنی سیر میکنند ، که در واقع نوعی بیماری روانی است ،که روانکاوان ، از طریق روانکاوی بیمار آو را معالجه میکنند.

وقتیکه در بهشت خیالی وجود زنان و دختران بسیار زیبا را، به مردان بهشتی ، این چنین ، وعده میدهند ،و انسانها ، به این ساد گی ، این وعده ها را باوردارند ، این خود نشانه ای از یک بیماری اجتماعی است . نمونه آنرا بطور روشن در روابط موجود بین مرد وزن ، خصوصأ شخصیت زن ، ونقش آن در جامعه ، از منظر« مئومنان !» خود نشانگر این بیماری است ، بطوریکه یک عده از جوانان ، برای رفتن به بهشت تحت تاثیر قرنها تبلیغ و باور به این هوسهای خیالی ،و هم خوابی با باکره های بهشتی ، با فتوی یک روحانی ، تن به کشتن و کشته شدن میدهند ، که هرچه زود ترحوریان بهشتی را در آغوش بگیرند.

اما اگر شما به زندگی ، پادشاهان و رهبران دینی باقدرت ، پیروان سه دین توحیدی را در تاریخ مطا لعه بکنید ، ملاحظه خواهید کرد ، که این شخصیت ها ، ، منتظر بهشت های خیالی بعد از مرگ نبودند ، بلکه همهً باورها وآرزوها و فانتاسم های خیالی از بهشت را ، به تناسب قدرت خود ، در همین دنیا ، در کاخها ،و قصر های مجلل ، با حرامسرا های باشکوه پر از دختران زیبا، و جوان ، فراهم کرده بودند ،و هنوز هم فراهم میکنند.در همین ایران جنگ زده در گیر فقرو بدبختی ، که متاً سفانه بخش مهمی از جامعه زیر خط فقر زندگی میکنند ، دخترکان نو جوان را بنام صیغه ، پیرمردان هوسباز ، در چهار چوب ، همین قوانین مذهبی صیغه میکنند ،و بعد از چند صباح استفاده ً جنسی از این انسان های مظلوم وبی پناه ،آ نها را رها می سازند. این اعمال و رفتار هیچگونه مغایرتی ، با قوانین شرع و فقه شیعه ، ندارد.

مرحوم حاج سیاٌح که در اوآخر قرن نوزدهم ، اوایل قرن بیستم ، از نادر ایرانیانیی واقعأ دنیا دیده بود ، ودر عصر خود مسافرت دور دنیا ، و مدتها در ایالات متحده آمریکا زندگی کرده بود و حتی ملیت آمریکا را نیز داشت ، با عشق و علاقه ایکه به وطن خود داشت ،وقتی که به ایران بر میگردد ، سفری به نکات مختلف ایران میکند. در این سفر نامه وضع رقت بار ملت خود را بخاطر حاکمیت جهل ، خرافات آخوندی ،و ظلم پادشاهان مستبد ، را بچشم می بیند . آن مرد، که خود به چشم ترقی و پیشرفت کشور های مهم دنیا را دیده بود ، وقتی که به کرمان میرسد ، می بیند ، بخش مهم اهالی این منطقه در گرسنگی بسر میبرند ، و دختران جوان بخاطر سد جوع، صیغه طلبه ها میشوند ، و دست به دست این جوانان میگردند .و در نهایت به فحشا کشیده میشوند .

.بعد از گذ شت یک قرن از آن تاریخ ، امروز این دخترکان را از برکت « اسلام ناب محمدی » آقای خمینی ، در کشوری سرشار از ثروتهای بیکران انسانی و طبیعی ، به امارات نشینهای جنوب خلیج فارس ، برای فاحشه خانه های این کشور های قاچاق میکنند.

همه ایرانیان بخاطر دارند ، که روحانیون ، در مراسم فستوال شیراز ،در رژیم سابق ، بخاطر نمایش یک صحنه تئاتر در ملاء عام ، که در آن بازیکنان لخت بودند ، (که البته با در نظر گرفتن فرهنگ جامعه، چه بسا این گونه نمایشها باورهای مردم را جریحه دار سازند ) روحانیون چه قشرقی به راه انداختند ،و وا اسلاما سر دادند. امروز بنا به نوشته نشریات داخل ایران ، که نتیجهً محققین دانشگاهی ، متخصصین آسیب های اجتماعی کشور ، در اختیار نشریات گذاشته بودند ، حد اقل سن دختران خود فروش به 11 سال ، پائین آمده است . ماخذ سایت ایران امروز –سه شنبه 4 –بهمن ماه 1384..


-پیدایش جهنم .
چگونه حاکمان مستبد ،
زندگی و هستی انسان را در قلمروحکومتی خود ،
به جهنم تبدیل میکنند.


همانطوریکه بهشت ، ساخته و پرداخته انسان های جهان خاکی است ، در مقابل آن نیز جهنمی ساخته شده است ، که هدف و طرح ونقشه آنبرای ایجاد ترس و وحشت ،و به انقیاد کشیدن انسانها ،و تحکیم قدرت استبدای از طرف صاحبان قدرت است. این صاحبان قدرت ، یعنی پادشاهان و پاپ ها ، خا خام ها آیت الله هاو شیخ السلام های گوناگون و ، با مقام هاو درجات وسلسله مراتب گوناگون مختلف، ظهور خود را در جامعه متجلی می کنند. حتی بعضی از آنان ،چون فرعون ادعای خدائی نیز میکردند. این صاحبان قدرت خود را نماینده مستقیم خدا، یا سایه او می دانند . وبرای تحکیم چنین قدرت ، این نمایندگان خدا ، به ساختن و سازماندهی یک جهنم فراگیر ، با پلیس مخفی ،چون چشم وگوش قدرت حاکم ، و زندا ن و شکنجه گاه های متعد د در سرزمین تحت فرماندهی خود دست میزنند .

صاحبان قدرت ، اغلب ، از خدا بنام پدر یاد میکنند ، چون در حقیقت می خواهند ، برای امت و ملت خود نقش پدر را بازی بکنند . در زمان ما نیز ،اغلب مستبدان گوناگون ، چون مصطفی کما ل ، معروف به آتا تورک ، (پدر ترک ) ژوزف استالین ، معروف به پدر کارگران جهان ، پدران روحانی ، در هر ده کوره ای جهان مسیحیت را میتوانیم مشاهده بکنیم . چون این پدران بر این باورند ، که امت و ملت صغیر هستند، و حضرات نقش ، تعلیم و تربیت و قیمومیت ملت و امت صغیر را چون پدربر فرزندان خود را دارند ، لذا ، باید در عین حال که به ظاهر نقش پدر مهربان را بازی می کنند ، در مقابل نیز ، برای تنبیه خاطی ، باید از خود صلابت، قساوت و قدرت نشان بدهند، حتی اگر مصاحت نظام بود ، باید متفکرین ،و مخا لفین استبداد را ازبین ببرند . اما چگونه میتوان به چنین نقش رفتار زوگویانه ، قساوت قلب ، شکنجه های غیر انسانی ، چون دست بریدن ، پا بریدن ، گردن زدن ، داغ کردن ، زنده زنده سوزاندن ها ، چهره و نقش فرمان ،و دستور ،واحکام خدائی داد ، که جامعه هرگز حق اعتراض نداشته باشد؟ به عنوان مثال ، خانواده سعودی ، هر روزجمعه ، بنام احکام اسلام ، دست دله دزدها را قطع میکند ، درصورتیکه این خانواده در جهان به غارت ثروت ملت خود ، مشهور عام و خواص است، و کاباره های لوکس و کازینو های معروف دنیا ، پاتوق این خانواده است .

اینجا ست که نبوغ این حاکمان ومشاوران شان ، در نهایت ظرافت و دقت بکار گرفته میشوند . این نبوغ در این نکته نهفته شده است ، که باید ، به وجود جهنم ،و قساوت قلب ، خشم ،کینه و شکنجه ، یک هویت و صفت الهی و خدائی داد ، تا رعیت و امت ، در باورهای خود قبول بکند ، که پیامبران پادشاه ، شاهان ،و پاپ ها و شیخ السلام ها ، خا خامها ،در شلاق زدن ها، شکنجه دادن ها ، قطع اعضا ، سنگسار کردن ها در کشتن ، وبه دار وصلیب کشید ن های ، رعا یای خود کار خلافی انجام نمی دهند ، چون خدا خود صاحب جهنم و دستگاه عظیم شکنجه است و مامورین اش در جهنم ،صد مرتبه بدتر ازانسانهای خاکی ، مقصرین را شکنجه میدهند . لذا باید یک چهرهای از خدا ساخت که چنین دستگاه جهنمی است ، که تمام هستی و زندگی هر فردی را از اولین روزتا مرگش ، مثل ، مامورین کا ژ ب و سایر سازمانهای پلیسی نظام های استبدادی ، در کنترل دارد.

انسانها ساکن در روی کره زمین ، از قطب شمال ، تا قطب جنوب ، از شرق ، تا غرب ، در طول هزاره های گذشته ، همچنانیکه هرگز بدون سازمان و دستگاه مربوط به نظم و اداره جامعه یعنی بدون دولت ، ولو بصورت بسیار ساده و ابتدائی ، نبودند ، در عین حال همین جوامع به قدرت های ماوراء طبیعی اعتقاد داشتند . عجیب هم نیست ، که در هر جامعه ای ولو ابتدائی ، نشانه هائی از وجود این دوئت( دو چهره و دو شخصیت از خدا ) ، یعنی خدای مهربان و در عین حال قهارو جبار ، نیز همراه با بهشت و جهنم ، به شکل هاو تعابیر مختلف مشاهد میشوند .در این جوامع برای خدای یان خود معابد و مساجد می ساختند، قربانی و نذر میکردند ،و همین امروز هم بصورت های مختلف ، به این باورها ادامه میدهند.
اینجا یک سئوال پیش میآید ، آیا خداوند ، به تنهائی قادر به اداره چنین دنیای لایتناهی هست یا نه؟ البته برای الا هیون ، وحاکمان وصاحبان قدرت ، که میخواند ، بر روی زمین ، و رعایای خود خدائی بکنند ، جوا ب مثبت است و هیچ کسی هم حق کوچکترین شک و تردید در این باره ندارد. منتها خدا در سه ادیان توحیدی یک عده فرشتگانی دارد ، که بطور نامرئی ، که به چشم انسانهای خاکی دیده نمی شوند ، بخشی از این کار ها و مسئولیت ها ، به آنان محول شده است. این فرشتگان ، مثل مامورین مخفی ، دولتهای بزرگ ، در تمام نکات دنیا پخش شده اند ، و تمام کارهای روزانه انسانها را زیر نظر دارند ،و در دفتر اعما لشان به اسم هرکس می نویسند ،و این گزارشهای در بایگانی های دستگاه خداوندی نگهداری می شوند. این فرشتگان ، یا ماموران اطلاعاتی خدا ، حتی شما را درر ختخواب وبا همسر شرعی و قانونی تان راحت نمیگذارند ، تمام اعمال شما را دوچشمی زیر نظر دارند ،و به خدا گزارش میدهند . منتها شما آنها را نمی بینید. جائی نیست که شما از چشم این فرشتگان ، دور باشید.مثل مامورین اطلاعاتی ولادمیر پوتین ،خدای زمینی روسیه ، که در اطاق خواب یکی از مخالفان اش دوربین فیلم برداری میکروسکبی گذاشته بود ، که از صحنه های زندگی بسیار خصوصی رقیب اش فیلم برداری میکرد ،و بعدأ این فیلم را از طریق آ نتن های ماهواره ای به مرکز اطالاعتی ، دولت میفرستاد ، که در نهایت پوتین از آن فیلمها برای کوبیدن رقیب اش، بکار برد .فراموش نکنیم که حضرت اجل ،ولادمیر پوتین ، که خود فرزند خلف کا ،ژ، ب است ، امروز ، یکی از مدافعان جناح افراطی کلیسای ارتدکس روسیه است .(خدایا به نام تو این جنایتکاران چه کارهائی نمیکنند ؟) این فرشته گان خدا ، حتی شما را در حمام و طرز استحمام تان ، چهار چشمی می پایند ، که چگونه ، وبا تقلید از کدام آیت الله و فتوی آن جناب غسل جنابت ات را انجام دادی ؟ آیا مسلمان واقعی هستی یانه ؟

در جوامع سه دین توحیدی ، تنها فرشتگان نیستند ، که در تمام طول زندگی خاکی انسانها ، آنها را چهار چشمی می پایند ، بلکه یکعده از خود همین انسانها ، ادعا میکنند ، که ما نماینده خدا در روی زمین هستیم ، و باید زندگی و رفتار شما ، چه از جنبه خصوصی و چه اجتماعی ، طبق گفتار وخواسته ما باشند . این ما هستیم که به شما اجازه میدهیم چه بخورید و چه نخورید ، چگونه بخوابید ، چگونه بیدار بشوید ، چند تا زن بگیرید ، چه رفتاری با زنان داشته باشید ،وآنان را از چه حقوقی محروم سازید. این حضرات، چند خصوصیاتی هم دارند ، که با فرشتگان فرق میکند.فرشتگان منسوب به خدا ، حد اقل نامرئی هستند ،و زیاد مزاحمت ایجاد نمی کنند . گویا از لحاظ جنسیت ، مخنٍث اند. در صورتیکه همه نمایندگان انسانی خدای واحد این سه دین توحیدی ، فقط مرد هستند ، اغلب با حرص و طمع وشهوت بی حد ، و سیر نشد نی . گوئی ، زن در درگاه خدا ، جایگاهی ندارد .مثلأ در سه دین توحیدی ، اگرمرد مرتکب زنا شد ، و با زنی غیر از زنان خود هم بستر شود، چندان مورد تعقیب و آزار قرانمی گیرد ، اما گر زن شوهردار، مرتکب چنین عملی شد ، جرم اش سنگسار است. آیا این عمل و قضاوت نا عادلانه آگر جسارت نکنم ، قضاوت خدائی است که در هر صفحه از کتاب های منتسب به کتا ب آسمانی به بخشند گی ورحمت او اشاره میشود ، یا عدالت خدایان زمینی ،و روحانیون سه ادیان الهی است ؟

کسی از مردان روی زمین ، حتی ، پیامبران سه دین توحیدی ادعا نمیکنند که خدا را به چشما ن خود دیده اند مگر حضرت موسی ، که ادعا میکند که مستقیم با خدا گفتگو میکرد،و لقب« کلیم الله »او نیز از این امر ناشی میشود ،وگویا یک بار نیز ، خدا را از پشت دیده است (چرا از پشت؟ ) اماامروز ما با اشخاصی سروکار داریم ، که ادعا میکنند ،که با دیدن خواب اولیا ا لله ، که به نزدیک بودن به خدا معروف هستند، هر از چندگاهی با خدا رابطه دارند. عجیب است ، که این مدعیان ، قبل از آنکه در ایران ولایت مطلقه فقیه حاکم باشد ، چنین خواب ها را نمی دیدند ،از روزیکه قدرت مطلق را بنام دین ا بدست گرفته اند ، یک شعبه و بنگاه ارتباطات مستقیم ، با درگاه بار تعالی هم باز کرده اند،و گویا یک شعبه اش هم در چاه چمکران قم باز شده است ، اغلب روحانیون حکومتی هم، هر از چند روزی خدا را در خواب می بینند !!! . به غیر از این حضرات ، در روی زمین ، یکعده دیگر نیز ادعا میکنند ، که آنها سایه خدا هستند . گوئی برای تحمیق انسانها ،وتحکیم استبداد ،و تبلیغ خرافات ، همه راهها باز است ، خصوصآ وقتیکه طرف زرنگی بکند وبنام خدا وارد صحنه شود .!

کاربرد ونقش جهنم زمینی
و«فرشتگان!» شکنجه گر
در نظام های استبدادی
.

یک عامل دیگر وارد واقعیت های جامعه انسانی میشود . این عا مل نحوه مملکت داری در نظام های استبدادی است . این نظام ها خود را منتسب به خدا میدانند ، قدرت استبدای و خود را در تمام ابعاد برملت تحمیل میکنند

،همین نظامها سازنده خیالی این جهنم و بهشت ها هستند..

در اینجاست که متوجه میشویم ، که این همه داستانهای بهشت و جهنم ، در حقیقت ساخته و پرداخته خود ا نسانها ،و در راًس آن صاحبان قدرت هستند ، که تا آنان بتوانند با کشیدن ملتهای خود به بردگی ، در قصر هاو کاخهای بهشتی زندگی بکنند ،و برای استقرار ترس و وحشت در درون ملت ، جهنم هائی را با دم و دستگاه های پلیسی ،و شکنجه گران حرفه ای ، همراه با پلیس های مخفی ، در سرتایر ، سرزمین های حکومتی خود مستقر بکنند ،و در نهایت نیز این اعمال و رفتار را به قوانین و روش الهی نسبت دهند. شما در تاریخ بشریت ، هرگز و هرگز هیچ نظام خود کامه ای را ، چه در گذشته و چه امروز ، پیدا نخواهید کرد ، که خود را به قدرت های ماورائ الطبیعه ، یا خیر خواه مستضعفان ،و گارگران ،و منافع عموم نسبت ندهد ، ودر عین حال ، ملت را صغیر ، وخود را رهبر و خیر خواه جامعه به ملت معرفی نکند ،و سرتاسر مملکت و جامعه و حیات انسانها را به جهنمی تبدیل نکرده باشد .

کاظم رنجبر .دکتر در جامعه شناسی سیاسی
kazem.randjbar@wanadoo.fr

-اقتباس بطور کامل ،و یا به اختصار ، با ذکر نام نویسنده ، وسایت عصر نو ، بلاع مانع است