3 April 2006


این عکس را که دیدم ( سال تحویل در مشهد!)......
دنیا یرایم یک ساعتی ایستاد.
برایت می فرسنم که تو هم ببینی، شاید آرام یگیرم.
غمگین یودن را می شود یا یعضی ها تقسیم کرد.

با سلام و مهر

(شین. میم )
سوم آوریل 2006