25 January 2006

احمد سیف

باز هم در باره رقم و عدد!

محمد جعفر مجرد ) معاون ارزي بانك مركزي(:
موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان سال به 18 ميليارد دلار مي‌رسد.
رهبر) رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي(:
تا پايان امسال موجودي حساب ذخيره ارزي كشور به 25 ميليارد دلار مي‌رسد.
من می گویم علم آمار هنوز به ایران نرسیده است! شما نظرتان چیست؟
مگر می شود دو تا رقم، این قدر با یک دیگر اختلاف داشته باشند!
رقم آقای رهبر نزدیک به 40% از رقم آقای مجرد بیشتر است. بی گمان، یکی از این دو راست نمی گوید.
نمی دانم در باره دیگر ارقامی که این حضرات منتشر می کنند، چه باید بکنیم!

نیاکhttp://niaak.blogspot.com/2006/01/blog-post_25.html
-----------------------------------------------------------------


لیلا فرجامی

زنان کوچک، مردان بزرگ


زنان کوچکِ شهر من
به بچه هایشان شیر می دهند
از بام خانه هایشان بزرگراه های پرپیچِ سیاه را نگاه می کنند
و آنتن های ماهواره ای در و همسایه را می شمرند
زنان کوچک شهر من
برنج دم می کنند و ترشیِ سیر می اندازند
چای دوغزال می ریزند
و به ساعت هشت صبح سلام می گویند
زنان کوچک شهر من
آنقدر کوچک اند که باید رد پایشان را با ذره بین های آزمایشگاهی
به روی خاک تشخیص داد،
زنان کوچک شهر من
متعلق به مردان بزرگ کشورند
مردان بزرگ کشوری
که شبها همه در آینه ی قدّی خانه هایشان
شبیه غیرتِ احمدی نژاد می شوند
و روزها در توالت های عمومی پارک ها
نشئه می کنند و می میرند
مردان بزرگ کشورم
آنقدر بزرگ اند که کتابهای آسمانی شان در هیچ محرابی جای نمی گیرد
و قوانینِ انسان دوستانه اشان
بر هیچ لوحه ای حک نمی گردد
مردان بزرگ کشورم
معجونی از ملک مطیعی و ممل آمریکایی و سیاهی لشکران فیلم های
بیک مانوردی اند
مردان بزرگ کشورم
خوب می دانند چگونه با زنده به گور نکردن معشوقه هایشان
مدافعین تک تازِ حقوق بشر شوند.

با این همه، من اعتراف می کنم:
افسوس، زنان کوچک شهر من
مردان بزرگ کشورم را
زائیده اند.

وبلاگ لیلا فرجامی