2 January 2006

سعید رحیم زاده ( اشعیا )

ريشه در كينه من كن محكم !

اي سپيدار بلند !
بيد افتاده مباش !
ريشه در كينه من كن محكم !
كه به فردا سوگند !
چون درآيد خورشيد
به قصاص همه خوني كه فرو ريخت به خاك ،
به قصاص همه زخمي كه به جان زد دشمن
از تو يك دار
بپا ،
خواهم كرد !