26 January 2006

زیر چتر چل تیکٌه

یاری به آغازاعتصاب
دوردوم
کارگران شرکت واحد تهران وحومه

شالوده دفاع از جنبش مستقل را کارگران ایران رارقم می زند،
متحداّ به استقبالش بشتابیم!

هرگونه محدودنگری،انحصارطلبی،ومنتسب کردن این حرکت مستقل وتحول طلب به خود، دست سرکوب گرانه رژیم تاریک اندیش وضدکارگری رابرای سرکوبی این حرکت بازمی گذارد.


امیرجواهری لنگرودی
amir_l@hotmail.com اطلاعيه صادره هئيت رهبری سنديکای شرکت واحد، با عنوان:" اعلام اعتصاب برای آزادی آقای منصوراسانلووانعقادپیمان دسته جمعی ششم" روزشنبه ۸ بهمن۱۳۸۴(۲۸ژانويه۲۰۰۶)را تاريخ
دورجديداعتصاب راننده گان شرکت واحداعلام داشته است۰


 پيشتراعتصاب۴دی ۸۴، تهران بزرگ راقفل نموده وحاکميت جمهوری اسلامی را به عقب نشينی واداشت، بصورتی مجبورشدند، دستگيرشده گان راآزادنمايند۰


 بعدازصدورحکم قاضی مرتضوی که احکام دستگيری هايش زمينه سازاعتصاب گشته بود، دردوراول قدرت اعتصاب وشکل اعتصاب سازمان یافتگی آن در مناطق 10گانه تهران بزرگ،عرصه هدایت گری شهرتهران را برشورای شهرفلج نمودوشهردارقاليباف رابه ميدان کشاندتابرای دوره نفس کشی رژيم زمان بخردوباادامه دستگيری هاوفشاربه منصوراسانلو،کارگران شرکت واحدورهبری سنديکا رادرادامه وپيگيری کارمرعوب نمايد۰سپس سناريوی عليرضا محجوب آفريده شدتاپرونده
منصوراسانلودرنزدقصاب اوين بسته بندی شده وموجوديت سنديکای مستقل ازهرطرف زيرگرفته شود۰

دراطلاعیه جدید رهبری سندیکا برای اعلان دوردوم اعتصاب، که آغازآنراروزشنبه ۸ بهمن۱۳۸۴اعلام می دارند، این دوره کشاکش بخوبی ترسیم شده وآمده است:" ... سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی باتمام وجود ازحق وحقوق شما دفاع نموده ودراین راه باتحمل سختی ها؛همانند سلولهای انفرادی اوین،اخراج،تبعید واحضارهای متعدد به مراکزامنیتی بهیچ عنوان دردفاع ازحق وحقوق قانونی کارگران ذره ای عقب نشینی نکرده وبااتحاد وهمت ویکپارچگی شماهمچنان ازحق وحقوق شماجانانه دفاع نموده است."


 دراين فاصله درايت رهبری سنديکای شرکت واحددرحمايت ازامرآزادی منصوراسانلووطرح خواسته های سنديکا وهمينطوردفاع ازموجوديت خودبعنوان يک نهاد مستقل، وسيعترين حمايتهاوپشتيبانی درسطح کارگران داخل وخارج راباخودهمراه نمودکه اين پشتيبانی هاهمچنان درسراسرجهان ادامه دارد۰

 بدون کمترترديدی قدرت رهبری سنديکابعدازاعتصاب۴دی۸۴، توجه به ادامه چانه زنی هاوعدم اعتمادکافی به قالی باف،رابه پيش صحنه کشاند۰فعالان کارگری سنديکا نيک دريافتندکه اين مهره بدون رضايت ديگرکارگزاران نظام، نمی تواندکاری راصورت داده، همه مصاحبه هاوگفتگوها، بی پايه گی ضريب بالای اين عدم اعتمادرانشان می داد۰

همین مجموع مسائل ورویدادها وبی توجهی همه کارگزاران نظام درعدم پاسخگویی به نیازهای کارگران شرکت واحد وآنهم عمدتا درخواست آزادی فوری منصوراسانلوکه ازروزدستگیری اش تا به امروز- بیش از یکماه – فریادکارگران راچندین برابرساخته وزمینه سازدوردوم اعتصاب شده است . دراین رابطه درمتن اطلاعیه رهبری سندیکا آمده است: " کارگران شرکت واحد جهت آزادی بی قيدوشرط اسانلووبرسمیت شناختن سنديکاوانعقادپیمان دسته جمعی ششم به اعتصاب درهمه مناطق واتوبوسرانی برقی وواحد گشت ادامه داده وهماهنگ باتصمیمات بعدی هیات مدیره سندیکا آماده باشید." واین تقاضای خود راازتمامی :" همکاران به ویژه راننده گان غیوروحق طلب دردوشیفت صبح وعصروکارگران تعمیرگاهها ومناطق دهگانه واتوبوس برقی وواحد گشت واموراداری دعوت می نماییم دریک اتحاد وهمبستگی فراگیروغیرتمندانه درمورخه۸/۱۱ /۱۳۸۴ ازاول صبح دست ازکارکشیده ودرمناطق تجمع کرده و....اعتصاب را ادامه می دهیم تا به خواسته های خود برسیم" زمینه چنین خواستی وحرکتی آنهم دراین شرایط وظیفه سنگینی را متوجه یکایک ما می نماید.

روزهای سختی در پیش است وپیروزی وشکست دوردوم اعتصاب ، می تواند تا حد زیادی سرنوشت جنبش کارگری ما را تا چند سال دیگررقم زند. ازاینروفعالان کارگری، فعالان احزاب،سازمانها، نهادها وتشکل های اجتماعی - سیاسی وفرهنگی درشرایط امروزبا بهره گیری ازهمه امکانات خویش، رادیوهای صوتی ورسانه های تصویری وابزارانتیرنیتی معتقد به آزادی وبرابری باید همه توان وامکان خویش را درراستای تقویت وپشتیبانی ازاین دوراعتصاب کارگران به خدمت گیرند.

هرگونه محدودنگری،انحصارطلبی،ومنتسب کردن این حرکت مستقل وتحول طلب به خود، دست سرکوب گرانه رژیم تاریک اندیش وضدکارگری رابرای سرکوبی این حرکت بازمی گذارد.

ما باید بتوانیم درراستای دفاع بی قید وشرط آزادی منصوراسانلوومحکوم کردن احکام صادره بیدادگاه سقز برای فعالان کارگری اول ماه مه سال 83 باهمه توان وانرژی وهمه ظرفیت متحدمان ازاعتصاب روزشنبه ۸ بهمن۱۳۸۴(۲۸ژانويه۲۰۰۶) باهمه قوا حمایت نماییم.

کارگران سندیکای شرکت واحد چشم براه این یاری وحمایت بیدریغ همه ما دراین سوی جهان هستند ، پس به یاری شان بشتابیم !
چهارشنبه ۵ بهمن ١٣٨۴ – ٢۵ ژانويه ٢٠٠۶
-------------------------------------------------------------------------------