7 January 2006

مردان تهی

تی اس الیوت
ترجمه از دکتر زری اصفهانی


مردانی تهی هستیم
مردانی پرشده از پوشا ل

تکیه داده به یکدیگر

جمجمه ای پراز کاه

صدای خشک شده مان

هنگام که باهم زمزمه میکنیم

آرام و بی معناست

همچون باد درعلفزار خشک

یا صدای پای موشها برروی لیوان های شکسته

در سردابه های خشکمان

شکلی بی فرم
سایه ای بی رنگ

نیرویی فلج شده ، حالتی بی حرکت
آنهایی که عبورکرده اند
با چشم هایی خیره به جلو به سوی قلمرو دیگر مرگ

ما را به یاد می آورند
نه همچون همه ، نه همچون ارواح شرور گمشده
بلکه تنها همچون مردانی تهی
مردانی پرشده از پوشال