28 January 2006

---زیر چتر چل تیکٌه---


بیانیه سندیکا
تاریخ صدور ٢٨/١/2٠٠٦

به کارگران جهان، به همه اتحادیه ها و سازمانهای مترقی
هجوم به اعتصاب ما را محکوم کنید

از جانب هفده هزار کارگران و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به اطلاع شما تشکلهای کارگری دنیا و همه کسانی که از سرکوب بدیهی ترین حقوق انسانها متاثر میشوند میرسانیم که امروز هشتم بهمن ماه مصادف با ٢٨ ژانویه اعتصاب گسترده ما با هجوم بی سابقه ماموران جمهوری اسلامی روبرو شد.


از شب قبل به منازل ما هجوم آوردند، حتی فرزندان خردسال ما را هم به زندان بردند، تعداد زیادی که هنوز آمار دقیق آنرا نداریم ولی قطعا بالغ بر صدها نفر میشود را دستگیر کردند، تعدادی از همکاران ما را به زور کتک و تهدید مجبور به راندن اتوبوس ها کردند، تعدادی از رانندگان ارگانهای نظامی را به خدمت گرفتند و هزاران پلیس و مامور انتظامی، لباس شخصی و لباس رسمی را به جان ما انداختند تا اعتصاب ما را در هم شکنند. این وضعیتی است که ما داریم.

اعتصاب برای چه بود؟ برای آزادی آقای اسانلو و دیگر رهبران سندیکا که آنها هم بدون هیچ دلیلی و با قلدری به زندان انداخته شده اند، برای انعقاد قرار دادهای دسته جمعی، برای به رسمیت شناسی سندیکا، برای افزایش دستمزد و از این قبیل. آیا باورتان میشود که برای این خواسته ها چنین جنگی بیرحمانه و وسیع را علیه ما کارگران شرکت واحد برپا دارند؟

جمهوری اسلامی چنین کرد و ما هیچ چاره ای نداریم جز آنکه به مبارزه مان سرسختانه تر و متحدانه تر ادامه دهیم. از شما همکارانمان و هم سرنوشتانمان در سراسر دنیا، از شما که میتوانید اتحادیه و تشکل خودتان را داشته باشید تقاضا داریم که این عمل دولت ایران را محکوم کنید. ما از شما انتظار داریم که خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی دستگیر شدگان شوید.

خواهان برسمیت شناسی سندیکای ما و اجابت کردن خواسته های ما شوید. ما انتظار داریم که شما سرکوب اعتصاب ما را محکوم کنید و خواهان محاکمه و مجازات همه کسانی که به صف اعتصاب کارگران هجوم آوردند شوید.

ما همینجا از همه اتحادیه ها و سازمانهایی که از مبارزات ما حمایت کرده اند تشکر میکنیم. ما مبارزه ای سخت و طولانی در پیش داریم و مصرانه خواهان ادامه حمایت های شما هستیم.


با احترام
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
٢٨/١/٢٠٠٦
..............................................................................................................................

دارالترجمه زبان "رسانه ای" یاجوج و ماجوج .....
حاج آ قا بهنود "...بیر" مستعفی رورالمهاجرین:
کاش همه مهاحرینی که برای نبعیدیها می تویسند؛ به حسین درخش ا.ن اقتدا می کردند
و می رقتند آتجا که عرب نی می اندارد!
جدیدترین پیام حقوق بشری حاج صادق زیبا کلام خطاب به مهاجرین "روز"