22 November 2005

کوروش گلنام


در باره گفتگو و مذاکره اروپاييان و حکومت خود سران در ايران، اين پرسش در ذهن همه آزاديخواهان، صلح دوستان و مخالفان خشونت و آدمکشی در جهان هست که: اگر با تروريسم جهانی مبارزه می کنيد پس چرا با سردمداران غاصب "جمهوری” اسلامی مذاکره می کنيد؟
آيا امروز با انبوه اسناد موجود که چند حکم دادگاه (در کشورهای گوناگونی چون آلمان، فرانسه و آرژانتين) در محکوميت سران حکومت اسلامی در ميان آنهاست و تعدادی از اين افراد به جرم شرکت و يا همراهی و ياری با آدمکشان، با نام وچهره حقيقی خود جرأت سفر به کشورهای ديگر را ندارند؛ و يا با وجود اعلام، دعوت، تشويق وتحريک آشکار جکومت غاصب ايران به تشکيل گروه های گوناگون استشهادی و انتحاری (با هزينه های دولتی و از جيب ملت ايران) برای خدمت در ارتش جهانی فريب خوردگان در هيبت آدمکشان انتحاری (که آگهی های آن در روزنامه های رسمی و دولتی درج شده است) را می توان کتمان کرد؟ آيا کسی می تواند خاک بر چشم اين حقيقت آشکار بپاشد که اين حکومت به شدت آغشته و آلوده به ترور و آدمکشی است؟

اگر کشورهای اروپايی (به ويژه سه کشور مذاکره کننده)، روسيه و چين (از کره شمالی که نمی توان نام برد که خود در بی چيزی و گرسنگی دست و پا می زند و آينده ای ناروشن در برابر خود دارد.) تا اين اندازه در انديشه سود ويژه خود نبودند، اگر "مبارزه با ترور، تروريست، تروريسم و ترور پروری” حقيقی بود و در دستور کار روزانه، حتمی و بی چون و چرای دولت مردان اين کشورها، بدون زدو بند های اقتصادی ـ تجاری قرار داشت اين حکومت بايداز سازمان ملل و ساير سازمانها و ارگانهای جهانی به بيرون پرتاب می شد. "ج" اسلامی حکومتی است که آشکآرا از سر تا ته سردمدارانش متهمند که يا خود مستقيمن در آدمکشی دست داشته اند، يا آمر بوده اند، يا ياری دهنده به آدمکشان و يا با خبر از اين آدمکشی ها و با سکوت خود در برابر کشتارها بنوعی شريک راه آنان. اين حکومتی است که۲۶ سال است در ترور و تحريک و تشويق به ترور درابعاد جهانی دست داشته اشت؛ حکومتی است که تا بامروز با گروگان گيری در نقاط مختلف(لبنان فراموش نشده است) و با تکيه بر باج گيری و کشتار به شيوه های مافيايی، امور سياسی اش را به پيش برده است و در اين راه بيشترين صدمه را به مردم ايران زده است.

اگر آمريکا و هم پيمانانش از دخالت ها و توطئه گری های گذشته خود در براه انداختن دهها کودتا بر عليه حکومت ها و يا دولت های مخالف منافع سياسی ـ اقتصادی خويش در جهان، دخالت در سرنوشت کشورهای ديگر(حتا با براه انداختن جنگ بين کشورهای ديگر برای فروش اسلحه و در راه منافع خود) و سنگ اندازی و سد سازی در راه پيشرفت و آزادی مردم کشورهای ديگر و بيش از همه در جهان سوم که سبب نفرت و کينه زيادی نسبت به آنها شده است که زمينه بسيار مناسبی برای فتنه گری های تندروان اسلامی (به ويژه) در کشورهای اسلامی را فراهم کرده است، و...به خوبی آموخته بودند امروز حکومت مشتی ديوانه و روانی بر ايران همچنان پا بر جا نبودو جهان اين چنين با روند رو به رشد تند گرايان اسلامی منجر به تروريسم کور جهانی که به هيچکس، پير و جوان و کودک و زن و مرد، در بيمارستان يا دبستان، در محل کار يا در خانه، در زمين يا درآسمان(هواپيما)، مسلمان و غير مسلمان رحم نمی کند، روبرو نبود!

بی اخلاق ترين و..!

"ج" اسلامی يکی از بی اخلاق ترين، فتنه انگيز ترين و در همآن حال عقب مانده ترين حکومت هايی است که جهان متمدن تا کنون به خود ديده است و چون از همآن روز نخست سنگ بنا، درون مايه و هستيش را دروغ، فتنه، خشونت و حقيقتن خون آشامی تشکيل داده است، هرگز در هيبت حکومتی مدرن، دمکرات و صلح دوست هويدا نخواهد شد! باره ها گفته شده است که کارشناس شيوه های رفتار و کردار ملايان و ساير جانيان حاکم بر ايران، خود ايرانيان هستند. بيش از دو دهه است که ايرانی ها فرياد می زنند که ای مردم جهان! در هيچ زمانی به گفتار و کردار سردمداران اين حکومت اعتماد نکنيد! اين حيوانات تشنه خون هستندو مخالف سرسخت تمدن، آزادی و پيشرفت. توجه کنيد که رئيس جمهور قلابی کنونی (متهم به آدمکشی) در همآن حال که ادعا می کند که برای رفاه و پيشرفت مردم و کشور آمده است، چگونه بودجه های ميلياردی را صرف غرق کردن بيشتر مردم در خرافه های مذهبی در شکل و شمايل "مسجد جمکران" و چاه های شيادی و دروغين ساخته شده در آنجا می کند! چگونه وظيفه بزرگ و نخستين خود را آماده سازی جامعه برای هويدا شدن امام ناپيدای شيعيان می داند و هر چه بيشتر تلاش می کند که اين خرافه ها را در جامعه دامن زند. توجه کنيد که رهبر دروغين و هم فکرانش چگونه پس از هر بمب گذاری در عراق و اسراييل شادمان شده و احساس قدرت می کنند! به سخنان خيانت کار بزرگ ديگر به ملت ايران، هاشمی رفسنجانی که بارها وبارها از "باتلاق عراق برای آمريکايی ها" سخن گفته است، از قدرت حکومت خود و نقش تأثير گذارش در تحولات عراق دم زده و گفته است، توجه کنيد! ما ايرانی ها يه سرعت مفهوم سخنان در پرده او و ر هبر، که در حقيقت رهبر گروه های مافيايی است، را در می بابيم. در همآن زمان بر زبان راندن اين سخنان نيز برای ما روشن بود که معنای چنين سخنانی اين است که: ما قادر هستيم که در عراق همچنان به کشتار و بمب گذاری وآتش افروزی دست زده؛ تحريک، ترغيب و ياری رسانی به آن را به پيش بريم. می توان صدها نمونه از فتنه گری ها و آتش افروزی ها و آدمکشی های اين جانيان در درون و بيرون از ايران به ميان آورد. ادامه مذاکرات با چنين حکومت شيادی جز دادن زمان بيشتری به آنها برای فتنه گری و آتش افروزی و تلاش بيشتر برای دسترسی به سلاح های هولناک کشتار همگانی برای هدف های شوم و ضد انسانی اشان، چيز ديگری نيست. اين اعتراف روشن حسين موسويان رئيس کميته خارجی شورای عالی امنيت ملی حکومت غاصب ايران در چند ماه پيش (در مصاحبه تلويزيونی خود در ماه آگوست ۲۰۰۵) است که با افتخار وبه روشنی از فريب دادن اروپا و آمريکا در به درازا کشاندن مذاکرات و خريدن وقت برای ادامه پنهان کاری های اتمی حکومت اسلامی سخن گفت که آن جنجال را در خارج از ايران بر انگيخت و خوشبختانه فيلم گفتگوی او با صدا و سيمای حکومتی موجود است و بسياری از خوانندگان آن گفتگو را ديده و سخنان او را شنيده اند.


ـصدای ما