21 February 2006

بیانیه / فراخوان ...

پتیشن برای جلوگیری از اعدام سعید ماسوری

از اعدام های بیشتر جلوگیری کنید
برای جلوگیری از فاجعه ای دیگر توسط جمهوری اسلامی
این پتیشن را امضا کنید
در حد توان خود در جهت جمع کردن امضا های بیشتر تلاش کنید
اجازه ندهید
جوانی دیگر در زندان های رژیم آخوندی اعدام شود