8 February 2006

زیر چتر چل تیکٌه ...

جنگ تمدنها

عبدالقادر بلوچ


آنهایی که در گفتگوی تمدنها می‌دمیدند چنان باد می‌دادند که باد، اینترنت و چتِ خشک و خالی راهم از پیششان برد.وفتی که تمدنها گفتگو نکنند مگر چیزی غیر از جنگ می‌ماند که بکنند؟تمدنها خیلی که متمدن باشند تیر اول را شلیک نمی‌کنند. دماغ به دماغ می‌ایستند، دلایل را ضعیف و رگهای گردن را قوی می‌کنند و هر بار یک پله از تمدن پایین و دو پله از جنگ بالا می‌روند.تنها رابطه نیست که هزار پل دارد تمدن هم هزار پله دارد. آدم متمدنی که در قرن اول هجری کشکش را می‌سابد بهتر است با آدم متمدنی که در سال دوهزار و شیش خط و نشان می‌کشد جنگ نکند.در تمدن ما این دنیا مال کفار است و آن دنیا مال ماست. می‌ترسم آنها در این دنیا ما را به آتش بکشند. ما که سوختیم چه فایده که خداوند در آن دنیا آنها را به جهنم ببرد؟