16 February 2006

نسیم آزادی : نامه دوم (آخر!) به حجت زمانی


نامه دوم (آخر!) به حجت زمانی

نسیم آزادی


هیچ وقت فکر نمی کردم که روزی به جای در آغوش گرفتن حجت زمانی در میدان آزادی نامه ای بعد از اعدامش بنویسم . هنوز در شوک خبر اعدام حجت هستم . آری باز هم رژیم سفاک و پلید و کثیف آخوندی با یاس ها به داس سخن گفت آری باز هم ستاره ای را به زمین کشیدند . آری حجت نیز جاودانه گشت. چقدر شیرین است جان را فدای آزادی کردن ، درود بی کران بر مجاهد خلق حجت زمانی آری از کلمه مجاهد خلق هراسی ندارم برخی دوستان وقتی نام حجت را می آوردم می گویند مبارز و یا زندانی سیاسی ولی من می گویم مجاهد خلق چون فقط سازمان مجاهدین خلق است که چنین پرورش می دهد . فقط بین مجاهدین و ارتجاع دیواری از خون حاکم است . حجت زمانی یک تنه رژیم آخوندی را به زانو در آورد . حجت زنده است در قلب هر ایرانی آزاده ، پیام حجت زمانی برای تمامی همبندانش آزاد زیستن بود .

تن خسته ای بر زمین افتاد . و باز هم جهان نفهمید که بر حجت های ما چه گذشت . به راستی دیده بانان حقوق بشر کجایند ؟ آنها که سگان جمهوری اسلامی شده بودند ؟ به راستی آنهایی که دم از اصلاحات می زدند کجایند ؟ براستی آنکه از اوین نامه به برادران مجاهد می داد و دعوت به تغییر مش می داد به چه می اندیشد ؟ امروز زبان ها بند آمده است

حال از مبارز نمایان می پرسم ، چه کسی بهای لاس زدن با رژیم آخوندی را داد ؟ باز هم مجاهد خلق ثابت کرد که تنها راه مبارزه با رژیم آخوندی نه است . همان که حجت بر سر دار گفت . درود بر شرافت آنکه ایستاده مردن را بر ما آموخت ،

در پایان با اشاره کوتاه به زندگی حجت زمانی عمق بی شرمی رژیم آخوندی را به اطلاع شما می رسانیم

مجاهد خلق حجت زماني، سومين برادر و سومين شهيد از خانواده نامدار زماني در ايلام است كه بدست ايادي رژيم آخوندي به شهادت رسيدند. برادر بزرگتر حجت، پهلوان خزعل زماني در سال 1378 در كوهستانهاي ايلام و برادر ديگر او مجاهد خلق فلاح زماني در اسفند 1379 در هفت چشمه ايلام توسط مزدوران به شهادت رسيدند. عبدالله نادري دايي حجت نيز سال 1368 زير شكنجه دژخيمان به شهادت رسيد.

خانواده زماني از خانواده هاي سرشناس هفت چشمه ايلام است كه اعضاي آن همواره تحت بيشترين فشار و اذيت و آزار مزدوران رژيم قرار داشتند. حجت كه در سال 75 در روستاهاي ايلام به آموزگاري اشتغال داشت بدليل هواداري و فعاليت به نفع مجاهدين اخراج و تحت تعقيب قرار گرفت.

وی بیش از چهار سال تحت شدید ترین شکنجه های جسمی و روحی در سحرگاه 18 بهمن دوبار حلق آویز شد . لازم به توضیح است رژیمی که دم از اسلام می زند حجت را در ماه محرم که طبق آئین مسلمانان ریختن خون در آن حرام است به دار آویخت

پیامم به رژیم آخوندی این است که با شهید شدن هر مجاهد ده مجاهد خلق متولد می شود . از امروز برای سرنگونی نظام پلید آخوندی با تمام وجود کار خواهم کرد تا فقدان مبارزین در گلو خفه شده را پر کنم

زنده باد آزادی ، درود بر شهدای راه آزادی ، سلام بر حجت زمانی


در قفل در کليدي چرخيد

لرزيد بر لبانش لبخندي
چون رقص آب بر سقف
از انعکاس تابش خورشيد

در قفل در کليدي چرخيد

*

بيرون رنگ خوش سپيدهدمان
ماننده يکي نوت گمگشته ميگشت پرسه پرسه زنان
روي سوراخهاي ني دنبال خانهاش...

*

در قفل در کليدي چرخيد

رقصيد بر لبانش لبخندي
چون رقص آب بر سقف
از انعکاس تابش خورشيد

*

در قفل در کليدي چرخيد


شعر ساعت اعدام از شاملو