16 March 2008

منصور امان : تیری که "آقا" و باند او برای نمایش ثبات "نظام" رها کرده بودند، با برخورد به سپر تحریم و بی اعتنایی مردُم به عقب کمانه کرده استسوختن کارت بازی "آقا"

منصور امان
http://www.iran-nabard.com


تیری که "آیت الله" خامنه ای و باند او برای نمایش ثبات "نظام" رها کرده بودند، با برخورد به سپر تحریم و بی اعتنایی مردُم به عقب کمانه کرده است. کسادی نمایش انتخاباتی که بی گمان از چشم نمایندگیهای کشورهای طرف حساب در کشور دور نمانده و به همین گونه بازتاب گُسترده ای در رسانه های بیم المللی یافته، آوار این مانور را بر سر مُبتکران آن سرازیر کرده است.

"آیت الله" خامنه ای، آمر و سازمانده اصلی شکست روز آدینه، بی درنگ پس از آشکار گردیدن آن به توجیه موضوع برآمده است و "افزایش سن رای دهندگان و محروم شُدن چند میلیون نوجوان از انتخابات" را به عُنوان اولین تلاش در این زمینه ارایه کرده است. با این وُجود از هم اکنون پیداست که پانسمان این ضربه به شگردها و عُذرهای بسا باورپذیرتری نیاز دارد و پیدا کردن آن در روزهای آینده مشغله اصلی ولی فقیه و مُریدانش را تشکیل خواهد داد.

بُحرانی بودن شرایط برای کارگردانان و بازیگران سیرک انتخابات را از هُشدار سُخنگوی دولت به باندهای درگیر نیز می توان برگرفت. وی تنها ساعاتی پس از پایین کشیده شُدن پرده نمایش، با هدف کُنترَُل اوضاع، خودیهای ناراضی را از بحث پیرامون "فرآیند انتخابات" پرهیز داد و این امر را با "خودزنی" مُترادف دانست.

مردُم ایران در نقش حریفی تردست، کارت بازی "آیت الله" خامنه ای را سوزانده اند. جیب گُشاد "آقا" نه تنها با حاصل این سرمایه گُذاری پُر نشُد بلکه، اینک باید به دو حساب جُداگانه یعنی، جامعه و طرفهای خارجی هزینه نیز واریز کُند