10 March 2008

سیامک فرید: "شرکت معترضانه" در "انتخابات" ازما بهتران

عده ای دزد وارد خانه ای شدند و زن و مرد صاحبخانه را با طناب بستند و دور آنها خطی کشیدند که اگر از این خط پایتان را فراتر نهید، خونتان به گردن خودتان است وپس از غارت مال و اموال و تجاوز به زن صاحبخانه از محل فرار کردند. مرد صاحبخانه در حالی که مغرورانه به زن مجروح و گریان خود می نگریست گفت، ندیدی زن؟ به خاطر تو چند بار پایم را از خط بیرون گذاشتم! ...

شاهکار اختراع "شرکت معترضانه" اصلاح طلبان در "انتخابات " زمانی کامل می شود که اعلام می دارند که: اصلاح طلبان تنها در حوزه هایی که امکان "رقابت" هست، شرکت می کنند!

"شرکت معترضانه"
در "انتخابات" ازما بهتران !


سیامک فرید
http://belgiran.blogfa.comجبهه مشارکت ایران اسلامی و سایر اصلاح طلبان حکومتی، این بار از کلاه جادویی خود " شرکت معترضانه" را بیرون کشیده اند. دو کلمه ای که اعجازگرانه، نه تنها جبهه اصلاحات را از غضب "از ما بهتران" حاکم در امان می دارد، بلکه اعتراض آنها به حذف افرادشان در انتخابات را نیز بیان می دارد! واقعآ که جای تقدیر دارد، از این بهتر نمی شد کلمات ناهمگون را به هم چسباند و با یک تیردو نشان زد.

شاهکار اختراع "شرکت معترضانه" زمانی کامل می شود که در توضیح آن اعلام می دارند که: اصلاح طلبان تنها در حوزه هایی که امکان "رقابت" هست، شرکت می کنند. در آن مکان که این" شاهکار" (یعنی راهکار) شرکت به هر ترتیب در انتخابات تدوین می شد، با آن همه عقل کل و مدیر کل و دکتر و مهندس و استاد دانشگاه، بعید می دانم که به عقل کسی نرسید که سئوال کند، مگر قرار است در هر حوزه انتخاباتی، مجلس جداگانه ای تشکیل شود که رقابت را در حوزه ها ملاک بگیریم؟ اگر قراراست که یک مجلس تشکیل شود رقابتی بودن این حوزه و نبودن آن یکی چه معنایی دارد؟ آیا برای این یک مجلس امکان رقابت بین اصلاح طلبان وازما بهتران هست؟ در شرایطی که همه می دانند "ازما بهتران" برای داغ کردن تنور انتخاب خود، به تعدادی هیزم و عده ای رقیب نمایشی نیاز دارند. اتخاذ چنین سیاستی را می توان یک شاهکار نامید، بخصوص بخش معترضانه آن که مرا یاد لطیفه ای از سالهای دور انداخت.

عده ای دزد وارد خانه ای شدند و زن و مرد صاحبخانه را با طناب بستند و دور آنها خطی کشیدند که اگر از این خط پایتان را فراتر نهید، خونتان به گردن خودتان است وپس از غارت مال و اموال و تجاوز به زن صاحبخانه از محل فرار کردند. مرد صاحبخانه در حالی که مغرورانه به زن مجروح و گریان خود می نگریست گفت، ندیدی زن؟ به خاطر تو چند بار پایم را از خط بیرون گذاشتم.

حالا حکایت اعتراض اصلاح طلبان ماست که طلبکارانه مدعی اعتراض نکرده هستند. اگر قرار است به این نمایش رای گیری معترض باشند که خود در "تشکیل" این مجلس سهیم نمی شدند.

از ما بهتران حاکم، برای کسب "مشروعیت" برای این مجلس از پیش تشکیل شده تلاش دارند در عین کنار نهادن اصلاح طلبان آنها را به شکل محدود و کنترل شده در کنار خود داشته باشند. کسانی که هزاران کاندید ا را رد صلاحیت کردند، توان این را داشتند که این اندک مدعی اصلاحات را نیز مشمول بی صلاحیتی کنند ولی چنین نکردند و بی خطر ترین آنها را صالح و مسلمان دانستند. اصلاح طلبان حتی در صورت "انتخاب" به صورت اقلیتی دست و پا بسته و زبان در کام کشیده تنها ایفا کننده نقش اهدایی خواهند بود و نه بیشتر! اما مشکل اینجاست که این را خودشان هم می دانند و ساده اندیشی است که بگوییم اصلاح طلب عقلش نمی رسد که شرکت دادن محدود آنها با چه هدفی است. شک و تردید به نیات واقعی آنها اینجاست که شکل می گیرد. این ها چگونه اصلاح طلبانی هستند که خود در تحکیم مافیای قدرت شرکت دارند؟ آیا آنها نیز بخشی از مافیا هستند؟ یا این که اساسآ قصد دیگری دارند؟ اصلاح طلبان و بخصوص سخنگوی جدیدشان آقای تاجزاده به این سئوالها و دهها سئوال دیگر در همین راستا بهتر است پاسخ دهند و شعور مردم را به حساب آورند.