27 October 2005

فواد شمس

تاریخمان را از ما نگیرید

می خواستم مطلبی در مورد تخریب قطعه ی ۳۳ بنویسم . اما آن قدر ناراحتم که دستم به نوشتن نمی رود .

این جمله ی خسرو گلسرخی تماما در مغزم می چرخد و گلویم را فشار می دهد اشک از چشمانم روان می سازد و خشم و کینه ام را فروزان تر می کند . داغونم می کنند .

آری آن جمله که خسرو در بی دادگاه شاه فریاد زد: من در اینجا از خودم دفاع نمی کنم من در اینجا از خلقم دفاع می کنم.

و امروز آن خلق کجاست که از ۲ متر قبر خسرو گلسرخی دفاع کند؟

این قدر ناراحتم که نمی توانم ادامه دهم.............

آخرین گزارشات را در سایت

آشوب


وبلاگ نسل قرئا

-