15 October 2005

وحشی سر سپرده


<

وحشی سر سپرده

رکسانا گيلاني


ای وحشی سر سپرده
سلاحت را زمین بگذار
شرمت را پرچم کن
هراست را هشیار کن
خودت را برانداز کن
به چشمان شرورت نگاه کن
اگر توان نگاه کردن در توست


تو گفتی
تو دروغ گفتی
تو کشتی
بی دلیل کشتی
برای بقایت ؟
کدام بقا ؟
بقای ننگینت
بقای حقارتت
برای ادامه ات کشتی
ادامه ات به چه ؟
کدام زندگی ؟
کدام معنی ؟
کدام حقیقت ؟
روحش را باز کن
قلبش را بشکاف
حقیقت تو
جز سیاهی نیست


ای سیاه !
ای تباه !
ای با همه چیز بی معنی !


دوم اکتبر 2005