4 August 2007

وبلاگ آزادی برای همه: ا ین مرد که لحظه ای با مرگ فاصله دارد

وبلاگ آزادی برای همه

در صورت این مرد که لحظه ای با مرگ فاصله دارد
من هیچ ندیدم جز اطمینان از انتقام مرگ او توسط خود ما مردم