3 August 2007

الاهه بقراط: قایان! نجاتشان دهید!

آقایان! نجاتشان دهید!

الاهه بقراط

«ایرانیان دو تابعیتی» که وادار به مصاحبه تلویزیونی شدند به دنبال این بودند که بین خودیهای حکومت «جناح بد» را در برابر «جناح بدتر» که حاضر نیست سهم بیشتری از سیاست و اقتصاد به رقیب بدهد، تقویت کنند و این نه انقلاب است و نه مخملی! حتی اصلاحات هم نیست! دست کم قربانیان قتل های زنجیره ای و دانشجویان و زنان و جوانان سرکوب شده در آن هشت سالی که «اصلاح طلبان» بر کرسی های مخملی ریاست جمهوری و وزارت و مجلس تکیه زده بودند، لطافت چنان انقلابی را احساس نکردند. اگر هم کسی تا کنون دچار این پندار بود، حالا باید حداقل دچار تردید شده باشد که نه آمریکا یا غرب بلکه خود جمهوری اسلامی جامعه را به سویی می راند که چه بسا روزی زمامداران و وابستگانش هزار بار آرزو کنند کاش انقلاب مخملی می شد!