19 January 2008

بهروز جاويد تهراني (زندان رجايي شهر) : حجت زماني، شهيدي که در محرم آرام گرفت

زیر چتر چل تیکٌهحجت زماني
شهيدي که در محرم آرام گرفت

بهروز جاويد تهراني
زندان رجايي شهر کرجبه نام آزادي

دوسال پيش بعدازظهر عاشورا در اندرزگاه ما يعني اندرزگاه 2 پچ پچ اعدام يک زنداني سياسي بر سر زبانها افتاد . همهمه به آتش کشيده شدن خيمه ها و تصوير به خاک و خون غلطيدن خير در مقابل شر زمان . چرخشي بي پايان در ذهن خود احساس ميکردم . چند کلمه بصورت متلاطم در ذهنم بالا و پائين ميپريد : (اعدام ، سياسي ، اندرزگاه 1 و صبح عاشورا) يعني واقعاً حکومتي که ادعاي اسلامي بودن را در مي آورد اندکي پيش از ظهر عاشورا يک زنداني سياسي را اعدام کرد ؟

در بين زندانيان محکوم به اعدام رسم است زماني که ماههاي حرام يعني محرم و صفر فرا ميرسد آسوده خاطر ميگردند که ديگر در اين ماهها اعدامي در کار نمي باشد. ولي اعدام اين زنداني سياسي شوکي عجيب به همه وارد کرد. فرداي آن روز بود که فهميديم آن زنداني سياسي اعدام شده حجت زماني است،

وقتي دوستان زنداني حجت زماني بخصوص دوستان زنداني سياسي از اعدام ناجوانمرانه وي باخبر شدند ، قصد آن کردن که حداقل مراسمي براي وي برگزار نمايند. تهديد کردند که کسي حق ندارد براي حجت زماني اين مجاهد خستگي ناپذير مراسم ختمي برگزار نمايد.

حتي از مراسم ختم حجت وحشت داشتند

بهروز جاويد تهراني
زندان رجايي شهر کرج
فرعي 5
27/10/1386
کارزار آزادی بهروز جاوید تهرانی