14 March 2006

آبشخور"فكري" حزب "اعتماد" مليجمهوری ولایت فقیه مطلقه مرده است؛ سالهاست که مرده است

..وبلاگ گاو مقدس ..

از همان آغاز مریضی بود که سرطان داشت. دعاخوانی و فاتحه خوانی و نماز میت خوانی روزهای جمعه بی ثمر ماند. اعدام های مکرر داروی درد این ضحاک نبود. جنگ با عراق هم داروی این درد بیدرمان نبود و دعوت دنیا به جنگ هم بی اثر ماند.

سعی بر این بود که به ضرب و زور تبلیغات و ایجاد بحرانهای سریالی آنرا زنده نگهدارند ولی این تنفس مصنوعی هم افاقه ای نکرد. غایله اتمی هم مرگتان را به تاخیر نیانداخت.

بپذیرید که ولایت مطلقه فقیه در همان سال 57 مرد یا لااقل در افکار مردم مرد.

فریب کاریهای مرده خواران سنتی هم نتوانسته خاطرات ظلم و ستم و تاراج و شکنجه و اعدام و فقر و فحشا و رشوه و ... آنچه را که نمودار و سمبل حیات این رژیم از خدا بیخبر بود ، از ذهن ستمدیدگان و ظلم شده گان بزداید. ولی هنوز این جیره خواران قبرستان تصور میکنند با ابلهانی خاموش و برده گانی بیهوش طرفند.

ولایت فقیه بدست مردم مصلوب نشد بلکه با خدعه و نیرنگهای درون خودش ، خودکشی نمود. با غارت مال و منال عمومی ، دروغ ، رانت خواری ، رشوه و فساد ، با ایجاد محیطی پر از ارعاب و خفقان و درد و رنج خیلی سریع به پایان زندگی خود رسید و چاره نبود جز آنکه هر روز سخت تر و سفت تر در مقابل مردم بایستند. این پایان همه خودمحوران و خودکامگان بوده و هست که یا جام زهری بخورند و یا تیغی بر رگ کشند و یا با طنابی به آنچه که حیات مینامند با تنهایی و درد و خفت و سرشکستگی ، سر در آغوش خاک سرد فرو نهند.

ولایت حاکمه فقیه مطلق سالهاست مرده ، بیش از این سعی بر گور بگور کردنش نکنید ، خودتان بهتر میدانید مرده اید.

زمانی مرده خواران حاکم فکر میکردند که برای فرار از قهر و خشم مردم یا بمبارانهای هوایی ؛ ایجاد تونل ، راهرو های زیر زمینی و خانه های عمیق در دل خاک ، نوعی زندگی را برای خود و اعوان وانصار فراهم میآورد ولی مردم آگاه تر از آنانند. از ایجاد و ساختمان تونلها در زیر شهرهای یزد و اصفهان و تهران و قم و حتی در زیر کوهپایه های نطنز و ورامین و .... بیابانهای حواشی کویر نیز نمیتواند مهماندار فراعنه قرن بیست و یکم و این عاملان سالها درد و رنج ملت ایران باشد. فراموش نکنید حتی روسیه و کره شمالی و سوریه و کوبا و ونزویلا هم تا زمانی که پولهای دزدیده شده را در جیب دارید و خرج میکنید نگهدار و پشتیبانتان هستند. مسلما سرنوشتتان بهتر از هیتلر ها و ملاسویچ های تاریخ هم نیست.

تشویق حمقا به خودکشی بخاطر بقای ظاهری شما هم نتوانست روزی یا هفته ای بر حراست جان کثیف وحیات متعفنتان بیافزاید.
آقایان شما هم مرده اید با جمهوری من درآوردیتان که نشانه جهل و ظلم و خفقان و فساد بود ، مرده اید.
کلاهتان را لحظه ای قاضی کنید:
شما مردگانی هستید شاید متحرک ولی مرده اید و در این مسیله هیچ حای شک و چانه زدن نیست.
مردم جان بلب و زجردیده که سالها شاهد بیخبریِ و غرور بیجای شما بودند ، جنازه تان را هم به گورستان فراموشی تاریخ سپرده اند.


http://hollicow.blogspot.com/2006/03/blog-post_14.html