3 December 2008

كارزار جهاني براي حفاظت اشرف / زاري و فغان مزدوران رژيم
كارزار جهاني براي حفاظت اشرف
و زاري و فغان مزدوران رژيم

منوچهر سخايي


موضوع حفاظت از ساكنان شهر اشرف چند ماهي است در مركز مسائل سياسي و حقوق بشري جهان در رابطه با مقاومت سازمانيافته مردم ايران و نيروي پيشتاز آن مجاهدين مستقر در اين شهر قرار گرفته است؛ نيرويي كه بر طبق كنوانسيون چهارم ژنو تحت حفاظت ارتش آمريكا و نيروهاي چند مليتي در خاك عراق مي باشد.

با پيش آمدن مسأله پايان دوران تعيين شده توسط سازمان ملل براي حضور ارتش آمريكا در عراق, نگرانيهايي در سطح جهاني، خانواده هاي مجاهدين و ايرانيان آزاده در مورد احتمال انتقال حفاظت اشرف به دولت عراق به وجود آمده است . ويژه آن كه از طرف ماموران انتظامي و امنيتي عراق در چند سال گذشته نشانه هاي مثبتي در مورد حفظ امنيت شهر اشرف ديده نشده است كه مؤيد آن حوادثي است كه در اين سالها عليه مجاهدين به وقوع پيوسته و هيچگونه اقدام جدي براي پيشگيري و يا تعقيب مرتكبين اين جنايات كه تماما به وسيله ايادي رژيم ضدانساني حاكم بر ايران انجام شده، صورت نگرفته است. اين جنايات از جمله عبارت بودند از:
ربودن دو تن از مجاهدين مستقر در اشرف در حال خريد آذوقه و انتقال آنها به نقطه يي نامعلوم، كشتار دسته جمعي كارگران عراقي در حال تردد به شهر اشرف، انفجار لوله و مخزن آبرساني به شهر اشرف، چند مورد پرتاب موشك و جنابات مشابه ديگر . مضاف بر اينكه برخي مسئولان عراقي و حكومتگران آخوندي نيز بارها درباره اخراج مجاهدين و تحويل آنها به آدمكشان خميني سخن به ميان آورده اند.

چنين شرايطي است كه ايرانيان آزاده و خانواده هاي مجاهدين را برانگيخته است تا از طرق مختلف از جمله تحصن در مقابل ساختمان سازمان ملل و صليب سرخ جهاني در ژنو و نيويورك و اخيرا در برابر كاخ سفيد، ادامه حفاظت اشرف توسط ارتش آمريكا را (تا زماني كه در خاك عراق حضور دارد) مطالبه كنند .

نكته قابل توجه اين است كه به رغم تلاشهاي رژيم و ايادي آن در عراق براي بهره برداري از شرايط حاضر و زمينه سازي براي بي حفاظت گذاشتن شهر اشرف، حمايت از اشرف و اشرفيان به يك كارزار حقوق بشري در سطح جهان تبديل شده و علاوه بر ايرانيان آزاده، مجامع و شخصيتهاي معتبر جهاني نيز به پشتيباني اشرفيان سرفراز برخاسته اند, كه آخرين نمونه هاي آن فراخوان عفو بين الملل و تذكر اكيد «بان كيمون» دبيركل سازمان ملل متحد مبني بر رعايت كنوانسيون چهارم ژنو در مورد مجاهدين مي باشد.

اين پيروزيها كه عمدتا در نتيجه تحصنهاي طولاني و كارساز و مقاومتهاي مردمي به دست آمده، آه از نهاد رژيم پليد آخوندي و وابستگانش برآورده و آنان را به فغان و زاري و عربده كشي و دروغپردازي واداشته است.

استقامت و پايداري هموطنان آزاده در شرايط دشوار و هواي نامساعد كه طبعا با دست كشيدن از كار و زندگي معمول و تحمل خسارتها و مخارج و رنج سفرهاي طولاني همراه است و نتايج تدريجي حاصل از آن، بارديگر اين واقعيت را به اثبات رسانده كه مبارزه براي رسيدن به اهداف و آرمانهاي ملي و آزاديخواهانه و خلاصي ميهن از چنگال دژخيمان، بهايي دارد كه تنها مبارزان و آزاديخواهان واقعي آماده پرداخت آن هستند.

در اين ميان علاوه بر حمايت و حضور شخصيتهاي جهاني، پشتيباني چهره هاي سرشناس سياسي، ورزشي، هنري عضو مقاومت نيز درخور توجه است و درست همين جا است كه عوامل حقوق بگير وزارت اطلاعات آخوندي بي طاقت مي شوند و در سايتهاي اينترنتي شناخته شده وابسته به رژيم با اسامي مجعول و با سوء استفاده از عناويني همچون «تلاشگر حقوق بشر»!! و مانند آن همراه و هم عربده با ايادي زخم خورده رژيم, به دروغپردازي و شايعه پراكني درباره اعضاي مقاومت و هنرمندان متعهد مي پردازند و اينكه گويا اين هنرمندان از مقاومت فاصله گرفته اند!

در حاليكه همه اين هنرمندان بدون استثناء، همواره و بويژه در شرايط سرنگوني و دوران پاياني عمر رژيم، بيش از پيش در صحنه ها حاضر و تمامي هنر و انديشه و احساس و تواناييهاي خود را در خدمت مردم بپا خاسته و مقاومت سازمانيافته آنان قرار داده اند تا متفقا آخرين ضربات را بر پيكر رو به مرگ رژيم «ددمنش» خميني وارد كنند .

مرا عهدي است با جانان كه تا جان در بدن دارم هواداران كويش را چو جان خويشتن دارم

هنرمندان متعهد , با مردم ميهن خود و مقاومت سرفراز و تاريخ سازشان پيمان بسته اند كه تا گسستن آخرين بندهاي اسارت در كنار آنان باشند و بي هراس از افترا و توطئه دشمنان، سر خويش بر سر پيمان نهاده اند.

و چنين است كه با كسب نيرو و الهام از اشرفيان مقاوم و آزاديستان بارديگر با ملت دربند و مقاومت غرور آفرين آنان تجديد عهد مي كنند كه :

ما را سري است با تو كه گر دشمنان خلق دشمن شوند و سر برود هم بر آن سريم

........................
http://www.aftabkaran.com/
آفتابکاران