6 October 2007

کورش زعیم : من فقط دارم درس پس می دهم.... دموکراسی تهوع آور استمن فقط دارم درس پس می دهم: دموکراسی
تهوع آور استکورش زعیم
در گردهمایی آدینه 13 مهر، 1386


اعتراض دانشجویان به شرایط دانشگاهها، خوابگاهها و اخراج استادان باسواد، اقدام علیه نظام مقتدر جمهوری اسلامی است؛ باید زندانی شوند.


اعتراض کارگران به بیکاری، به حقوق پایین تر از خط فقر و به عدم دریافت همان حقوق ناچیز، اقدام علیه نظام مقتدر جمهوری اسلامی است؛ باید زندانی شوند.

اعتراض زنان به شرایط تبعیض جنسیتی، به مزاحمت های رسمی خیابانی و به تحقیر قانونی، اقدام علیه نظام مقتدر جمهوری اسلامی است؛ باید زندانی شوند.

راست نویسی روزنامه نگاران، خبرنگاران، وبلاگ نویسان و رسانه ها همگی در راستای براندازی نظام مقتدر جمهوری اسلامی است؛ باید زندانی شوند.

روحانیان آزاده و آنها که معتقد به جنبه رهبری روحانی و اخلاقی حرفه خود هستند، زیبایی دین را ترویج می کنند و آلودگی دین با حکومت را مغایر ذات پاک و بشر دوستانه دین می دانند، اقدام علیه نظام مقتدر جمهوری اسلامی؛ باید زندانی شوند.

جوانانی که به علت بیکاری، اعتیاد، گرسنگی یا محرومیت های دیگر اجتماعی مرتکب بزه میشوند، علیه اقتدار جمهوری اسلامی اقدام میکنند. برای نمایش این اقتدار باید دستگیر و بدون محاکمه فوری اعدام شوند.

هر ایرانی که ازخارج به وطن باز می گردد، جاسوس است یا قصد براندازی دارد؛ باید زندانی شود.

همه کشورهای دیگر شیطانند، چون مخالف سیاست های جمهوری اسلامی هستند.

غنی سازی اورانیوم با میلیارها هزینه بر راه اندازی کارخانه ها و ایجاد اشتغال ارجحیت دارد.

رفاه حزب الله لبنان، حماس فلسطین، مردم ونزوئلا و بولیوی بر رفاه مردم ایران ارجحیت دارد.

خرید از کشاورزان کشورهای دیگر بر تولید کشاورزان ایرانی ارجحیت دارد.

تحریم های جامعه جهانی هیچ تاثیری بر زندگی مردم این کشور ندارد.

امریکا از حمله به ایران وحشت دارد.

دموکراسی تهوع آور است.

مردم حق رای و انتخاب ندارند. این وظیفه نمایندگان خداوند بر روی زمین است.

ایرانیان پیش از اسلام بی فرهنگ و وحشی بوده اند و میراث فرهنگی و تاریخی آنها به جز مشتی پاره سنگ و استخوان پوسیده نیست.

من هرگز قصد انتقاد از نظام مقتدر جمهوری اسلامی یا از سیاستهای داخلی و خارجی آن در طی سه دهه گذشته را ندارم. هرگز!

من فقط دارم درس پس می دهم