1 October 2007

بيژن صف سري: دولت آيت الهي و رساله جهاديه

يکي ديگر از تبعات سفرپر خير برکت رئيس دولت وقت اين آب و خاک به ينگه دنيا که کمتر از ماجراي سخنراني در دانشگاه کلمبيا به نظر آمده است، مصوبه کنگره آمريکا است که خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران درفهرست سازمانهاي خارجي تروريستي است

دولت آيت الهي و رساله جهاديه

بيژن صف سري
h
ttp://bijan-safsari.com
نقل است درزمان هاي گذشته جن گيري بود که جن ها مي گرفت و در شيشه مي کرد و در مقابل پول قند و چاي خود را از جن زدگان تامين مي کرد، اين بود تا اينکه جن گيري از رونق افتاد و بازار کساد شد و جن گير اجبارا براي تامين قند و چاي خود يکي از جن هاي محبوس در شيشه را آزاد کرد و گفت: اي جن، آزادت مي کنم به شرط آنکه قند و چاي مرا تامين نمايي. القصه جن آزاد شده هر روز مقداري قند و چاي براي جن گير مي آورد تا عاقبت در شهر شايعه شد که دکان ميرزا جعفر بقال را دزد غارت کرده است و گزمه ها به دنبال سارق يا سارقين مي گردند، اما هيچ خط و ربطي نمي يافتند تا اينکه به جن گير مظنون شده و او را متهم به آزاد کردن جن مي کنند و از او مي خواهند جن را دوباره به شيشه بر گرداند، جن گير هم فورأ شيشه و آينه را حاضر کرد و جن را گرفت و در حضور گزمه ها خطاب به جن فرياد زد، پدر سوخته من از تو قند و چاي خواستم و تو رفتي دکان ميرزا جعفر بقال را زدي؟ جن ساده دل هم در جواب گفت: مرد حسابي مگر من کارخانه امين الضرب کهريزک و يا باغ چاي لاهيجان قوام السلطنه را داشتم که صبح تا شب براي تو قند و چاي فراهم کنم ؟ تو بايد مي دانستي که من از همين دکان ها ما يحتاج تو را تامين مي کنم.

حال حکايت بر افروخته شدن گروهي از هم وطننان است که در ماجراي سخنراني اخير رئيس جمهور اين بلاد اسلامي در دانشگاه کلمبيا احساس غبن و توهين مي کنند و اين در حالي است که از قبل چنين توهيني نه تنها قابل پيش بيني بوده بلکه مسبوق به سابقه هم بوده است.

بي گمان تمامي آن خطابه هاي آتشين و تحريک آميزي که نشات گرفته از دغدغه هاي دين پرستانه ي رئيس دولت وقت است، چنين بر خورد زشت و ناپسند با نماينده ملت اين کهنه ديار را نشاني مي داد وبه دور از انتظار نبوده است؛ خاصه توصيه شوراي امنيت ملي کشور در برحذر داشتن رئيس جمهور از اظهارات تحريک آميز براي پيش گيري ازچنين واقعه اي بود که چندي پيش ابلاغ شد اما گوش شنوايي وجود نداشت تا بدانجا که امروز با همه تبعات منفي آن مجموعه خطابه ها که بي شباهت به "رساله جهاديه" نيست بايد لقب "آيت الهي" را هم که همسر سخنگوي دولت براي گوينده آن اظهارات برگزيده است باورکنيم.

و اما يکي ديگر از تبعات سفرپر خير برکت رئيس دولت وقت اين آب و خاک به ينگه دنيا که کمتر از ماجراي سخنراني در دانشگاه کلمبيا به نظر آمده است، مصوبه کنگره آمريکا است که خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران درفهرست سازمانهاي خارجي تروريستي است که البته در يک حرکت تلافي جويانه، متقابلا نمايندگان مجلس هفتم نيز ارتش و سازمان اطلاعات و امنيت آمريکا (سيا) را تروريست خواندند که تداعي کننده اين مثل معروف در ذهن آدمي مي گردد که دانه فلفل سياه و خال محرويان سياه / هر دو جان سوزند اما اين کجا و آن کجا؛ به عبارتي روشن تر کيست که نداند تاثير اعلام تروريست خواندن سپاه پاسداران از سوي کنگره آمريکا به مراتب بيشتر از آنچه مجلس هفتم در يک حرکت تلافي جويانه انجام داده است مي باشد؟ آنچنانکه هنوز قطعنامه سوم شوراي امنيت سازمان ملل تصويب نشده و با يک فرصت دو ماهه به تاخير افتاده است، اما در بسياري از روابط تجاري و اقتصادي با ديگر جهانيان دچار مشکل و خلف وعده طرف خارجي هستيم که خروج کشور هند ازطرح خط لوله صلح نمونه آن است.

الغرض در طول 27 سالي كه از انقلاب می گذرد آنچه تا كنون ما ومردم جهان را مسخ خود ساخته شيوه حكومت كردن دولتمردان امروز این آب و خاک و تعامل با جهانیان بوده است كه همواره معركه اي ديدني داشته اند . از ماجراي تسخير لانه جاسوسي گرفته تا همين آخرين معركه اي كه در سفر اخیر به ینکه دنیا منجر به تیتر اول رسانه های جهان شد که نه تنها ما ايرانيان كه جهاني را مبهوت معركه خود ساختند . طرفه آنكه ابزار كار هم درست مانند ابزار كار معركه گير ها است . يعني، ابتدا مزنه ميزنند تا ميزان قبول ادعا ها را بسنجند بعد اگرمقبول به نظر آمد ، پی می گیرند و اگر لازم آید به طرفه العيني جام زهر هم مي نوشند
.