4 October 2007

یهرام چوبينه زنده باد، لى بولينجر

پرفسور بولينجر دانسته و يا ندانسته بزرگترين خدمت را به مبارزان و مخالفان »ولايت مطلقه فقيه« و حقانيت اين مبارزات كرد....
ايرانيان تاريخ حماقت هاى خود را بايد خود بنويسند....
طرفداران، مدافعان و اعلاميه نويسان پيش از انقلاب اسلامى نبايد درس تاريخ به استاد دانشکاه كلمبيا، لى بولينجر بدهند، زيرا خاطره اعلاميه هاى قبل از انقلاب و خطبه هاى اول و دوم نماز جمعه هاى دانشکاه تهران هنوز در حافظه ملت ايران زنده است

زنده باد، لى بولينجر.....

بهرام چوبينه
آژانس خیری کورش


احمدى نژاد تحقير شد. بشكل ننگين و دردناكى هم تحقير شد. تحقيرى كه در تاريخ ديپلماسى جهان بى سابقه است..... رفتار بولينجر با احمدى نژاد، مهمان »بى شرم« دانشگاه كلمبيا، سر آغاز فصل تازه اى در تاريخ روابط بين الملل بايد دانست . احمدى نژاد سخنان تحقير آميز بولينجر را تا آخر گوش كرد و بعد در جواب كرستين امانپور گفت: »اى كاش چنين نمى شد«. او عمق ذلت بار اين تحقير را دريافته بود.....

محمود احمدى نژاد، سمبل »ولايت مطلقه فقيه« در مقابل چشمان جهانيان تحقير شد... وى را در زمانى بحقارت و

ذلت كشيدند كه سران و رجال سياسى جهان براى شركت در مجمع عمومى سازمان ملل در واشنگتن جمع شده بودند... من و هزاران ايرانى ديگر در انتظار ديدن اين روز فراموش نشدنى بوديم ... بى ترديد هزاران انسان آزاد انديش و طرفدار حقوق بشر در سراسر جهان شاهد اين روز هيجان انگيز بودند... بر خلاف تصور مدافعان اسلام انقلابى، در اين روز ايران و ايرانى تحقير نشد... اما انديشه »ديكتاتورى« و »ولايت مطلقه فقيه« عميقاً تحقير شد... در اين روز بزرگ، در مقابل چشم جهانيان، چهره نماينده مزور، ظالم و حقير رژيم اسلامى درهم كوفته شد... مردم جهان مشاهده كردند كه احمدى نژاد چون »آخوندك« دست ها را به نشانه فروتنى مزورانه بر سينه گذاشته و آنگاه نقش واقعى يك »ديكتاتور، ابله و حقير« را بازى ميكند... وى در حالى كه سعى داشت خشم خود را پنهان نگاه دارد، از »آزادى« و حقوق زنان، دانشجويان، كارگران، استادان، دگر انديشان و اقليت هاى قومى و مذهبى كه در زندانهاى جمهورى اسلامى هر روزه شكنجه و در ميادين شهرها اعدام ميشوند دفاع كرد.....

آيا استادان و دانشجويان دانشگاه كلمبيا و هم چنين مردم جهان زهر خند و كفى كه از روى كينه جوئى بر لبان او هويدا بود را فراموش خواهند كرد؟..... همراه با مدعوين جلسه دانشگاه كلمبيا، مردم جهان چهره مفلوك »ديكتاتور ظالم« را ديدند و سخنان »بى شرمانه« او را شنيدند.... وه كه چه زيبا بود زمانى كه استادان و دانشجويان دانشکاه كلمبيا در كمال آزادى از ته دل به ريش او و رهبرش »آيت الله خامنه اى« مى خنديدند.... قهقهه حاضرين احمدى نژاد را برانگيخته بود... ديكتاتور، بدون افراد بسيجى و پاسدار عميقاً احساس تنهايى ميكرد... و چشمانش بدنبال »سربازان گمنام امام زمان« مى گشت..... او فراموش كرده بود كه دانشگاه كلمبيا در ايران نيست... گاردهاى رياست جمهورى، در ايران مانده اند و در انتظار بازگشت پيروزمندانه »ديكتاتور« نشسته اند....

طرفداران »فرقه خمينى« پس از اين رسوايى جهانى او را »دكتر آيت الله محمود احمدى نژاد« ناميدند..... »آيت الله« با پاسخهاى »بى شرمانه« خود رسواى جهانيان شد... و مشاوران »رئيس جمهور« در فكر چگونگى بازگشت به ايران ... چاره اى نبود، متن سخنرانى رئيس جمهور اسلامى را تغيير دادند و چاشنى مذهبى آن را بيشتر ساختند... مقدارى جملات بى سروته عربى و مژده ظهور »مهدى صاحب الزمان« دواى درد بى درمان آنان شد... تا شركاى »ديكتاتور«، بهانه اى براى آگهى هاى تجارتى خود داشته باشند...

پرفسور بولينجر پيشانى احمدى نژاد را »داغ ديكتاتورى« زد..... درست بهمان شكلى كه كابوهاى غرب وحشى گاوهاى خود را »داغ« ميزنند... تنها داغ ننک »ديكتاتور بى رحم و بى شعور« بر پيشانى »آيت الله احمدى نژاد« نخورده است. اين داغ كه ديگر پاك شدنى نيست... بر پيشانى رهبر رژيم اسلامى »سيد على خامنه اى« هم خورده است... اين حقارت تنها نصيب احمدى نژاد نشد... كل نظام اسلامى »داغ دار« شده است...

پرفسور بولينجر دانسته و يا ندانسته بزرگترين خدمت را به مبارزان و مخالفان »ولايت مطلقه فقيه« و حقانيت اين مبارزات كرد.... ظاهراً زمان هم آغوشى با ديكتاتورها پايان يافته است و زمان براى ديكتاتورى ولايت مطلقه فقيه 28 سال پيش پايان کرفته بود... ايرانيان تاريخ حماقت هاى خود را بايد خود بنويسند.... طرفداران، مدافعان و اعلاميه نويسان پيش از انقلاب اسلامى نبايد درس تاريخ به استاد دانشکاه كلمبيا، لى بولينجر بدهند، زيرا خاطره اعلاميه هاى قبل از انقلاب و خطبه هاى اول و دوم نماز جمعه هاى دانشکاه تهران هنوز در حافظه ملت ايران زنده است.... ايرانيان نبايد فراموش نمايند كه پيش از مرک، 28 سال تاريخ نادانيها و همدستيهاى خود را با کماشتکان ولى مطلقه فقيه مدون كنند... پس زنده باد لى بولينجر....
.