20 January 2009

جان آنان درخشش دل ما ... و آفتاب شما به بام شماست ... زند گانند و مرگ نپذیرند .... مُرده آن قاتل ، آن امام شماست

در میان خبرهای بد در بارهء حوادث شرم آوری که سی سال تمام است بی وقفه در کشور ما مکرر می شوند شنیدم که با بُلدزر به گلزار خاوران هجوم برده اند تا با شخم زدن آرامگاه قربانیان و کاشتن درخت بر خاک آنان به خیال خود آثار جرم و جنایت حکومت سی سالهء خود را از زمین محو کنند و زهی خیال خام!
این بیت ها به تأثیر از آن خبر تأسف بار سروده شد

شخم بر گور زندگان رانید

م.سحر


خاوران خار چشم نام شماست

دشمن خونی قوام شماست

حُکم ویرانی شما بی شک

حُکم بی شکّ ِ انهدام شماست

بولدزر هایتان بر این گلزار

راوی ننگ بی لجام شماست

یک جهان وحشتید و حق دارید

زانکه مستید و خون به جام ِ شماست

سروها را به خاک افکندید

تلخی یادشان به کام ِ شماست

گو گیاه و درخت بنشانند

هر درختی که رُست، دام شماست!

هر درختی که رُست ، انسانی ست

که به دل دشمن ِ دوام ِ شماست

هی بسوزید ، هی ستم توزید

آدمی نیست آن که رام شماست

جان آنان درخشش دل ِ ما

و آفتاب شما به بام شماست

زند گانند و مرگ نپذیرند

مُرده آن قاتل ، آن امام شماست !

شخم بر گور زندگان رانید

گور آنان نه زیر گام شماست

گور آنان چراغ تاریخ است

روز آزادگان و شام شماست ! ـ

زندگی در کلام آنان زیست

مرگ ، دروازهء کلام ِ شماست ! ـ

بولدزر دارویی نهائی تان

واپسین شوق ِ التیام شماست! ـ

عاشقان زنده اند ، و بر خاکند

مرگ، تدبیر طبع خام شماست

بازتاب حضور آنان است

آنچه در قصد انتقام شماست

باغ عشقند و میوهء تاریخ

نوش آنان ولی حرام شماست

حفظ مسند کنید و شخم زنید

دوزخ قصّه ها مقام شماست!


پاریس ، 19.1.2009