15 January 2009

اعلام موجودیت کانون روزنامه نگاران و نویسندگان برای آزادی


جلسه ­ی پالتاکی و اعلام موجودیت

" کانون روزنامه نگاران و نویسندگان برای آزادی"

جابر کلیبی - بصیر نصیبی - ساسان دانش


روزی نیست که خبر دستگیری، شکنجه و زندان و اعدام¬های رسمی و غیر رسمی و سر به نیست کردن روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، دست¬اندرکاران رسانه¬های گروهی، فعالان سیاسی، فعالان جنبش¬های کارگری، دانشجویان، معلمان، زنان، ملیت ها، اقلیت های مذهبی و ...، توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران، نرسد. شدت ترور و سرکوب و کشتار در ایران چنان ابعاد گسترده¬ای دارد که نمی¬توان آن را به سادگی بیان کرد. رژیم برای جلوگیری از پخش اخبار و مطالب مربوط به جنایت ها و اعمال ضد مردمی خود سانسوری همه جانبه را بر ایران گسترانده است. سانسور در جمهوری اسلامی سانسوری معمولی و کلاسیک که فقط از پخش اخبار، آثار و اندیشه¬های مترقی جلوگیری کند، نیست بلکه هدف آن نابودی منظم فیزیکی دگراندیشان و سرکوب برنامه¬ریزی شده¬ و سیستماتیک جنبش¬های اجتماعی است. بنا بر این مساله¬ی سانسور در ایران یکی از عناصر اساسی حفظ وبقای سلُطه¬ی رژیم جمهوری اسلامی است. از اینرو، مبارزه با سانسور جزء لاینفک و یکی از اشکال دفاع از مبارزات آزادی خواهانه مردمایران است.

از سوی دیگر، ما شاهد نوع دیگری از سانسور در رسانه¬های بین¬المللی نسبت به مبارزاتی که رهایی جامعه از سلطه نظام جمهوری اسلامی را خواستاراند، هستیم.

در مقابل اما، امکانات خبری و دفاعی نیروهای مترقی آنقدر ضعیف است که تناسبی با امواج وسیع و مستمر خفقان وسانسور در جمهوری اسلامی ایران را ندارد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم و تعیین کننده در این راستا، پراکندگی و تشتتی است که در میان اپوزیسیون مترقی رژیم جمهوری اسلامی وجود دارد. این پرسش برای همه¬ی کسانی که مخالف نظام دیکتاتوری حاکم بر ایران وجایگزینی نظامی عادلانه و دموکراتیک هستند مطرح است : اپوزیسیونی که قادر نیست خود را، دستکم پیرامون یک ابزار خبر رسانی برای مقابله با دیوار سانسور جمهوری اسلامی سازماندهی کند، چگونه می¬تواند مدعی مبارزه¬ی جدی برای پایان دادن به حیات یک نظام قرون وسطایی باشد؟

ما بر این باوریم که امکانات، نیرو و توان اپوزیسیون مترقی، هم در ایران و هم در خارج از کشور به میزان لازم فراهم است تا در برابر سانسور نظام جمهوری اسلامی برای شکستن دیوار سکوت به اقدامات جدی دست زند.

برای پاسخ به همین مسایل است که برخی از دست¬اندرکاران رسانه¬های گروهی و دیگر فعالان سیاسی و اجتماعی پس از چندین ماه بحث و تبادل نظر در مورد ضرورت و چگونگی ایجاد ساختاری برای مبارزه با اندیشه¬ی سانسور و همچنین مبارزه با سانسور حاکم بر ایران، موجودیت "کانون روزنامه نگاران و نویسندگان برای آزادی" را اعلام می¬کنند.

ما از همه¬ی نیروها و کسانی که علیه سانسور و برای آزادی ایران از دیکتاتوری جمهوری اسلامی مبارزه می¬کنند، دعوت می¬کنیم در جلسه¬ی بحث و تبادل نظر در این زمینه، که به شکل پالتاکی برگزار می¬شود، در هم فکری، همیاری و اتحاد عمل جهت ایجاد و تقویت ابزاری برای افشای جنایات رژیم جمهوری اسلامی و رساندن صدای اعتراض جنبش های اجتماعی وآزادیخواهان ایران به افکار عمومی جهان شرکت فعال نمایند.


ارائه کنندگان بحث: جابر کلیبی - بصیر نصیبی - ساسان دانش
شعر خوانی: ی - صفایی

زمان: 25 ژانویه 2009 ساعت 18 تا 22 به وقت اروپای مرکزی
(30: 20 تا 30 : 24 به وقت ایران)

موضوع:
ضرورت ایجاد "کانون روزنامه نگاران و نویسندگان برای آزادی"
در سایه¬ی مبارزات زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان و ...، در عرصه¬های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری در ایران.کانون روزنامه نگاران و نویسندگان برای آزادی
کانون سینمای آزاد
جابر کلیبی - بصیر نصیبی - ساسان دانش
cinem-ye-azad@t-online.de