13 January 2009

اعلام برائت از تداوم دیکتاتوری مذهبی و اظهار عشق و مودت با همه زندانیان سیاسی و اعتقادی ایران


نامه حسین کاظمینی بروجردی از زندان

ضمن اعلام برائت از تداوم دیکتاتوری مذهبی و اظهار عشق و مودت با همه زندانیان سیاسی و اعتقادی ایران، بار دیگر حمایت همه جانبه ام را از خانواده های زندانی ابلاغ می دارم و از ملت غیور و ضد استبدادی، انتظار امداد مالی و عاطفی و احساسی به همه فرزندان بندیان مظلوم و بی پناه را دارم. هرگز نسلهای بیدار و آگاه آتی، زحماتی را که برای استقلال اعتقادی و آزادی فکری و رهایی اندیشه از حصارهای زورمندانه و خودکامانه کشیده می شود را فراموش نخواهد کرد و یاد سربازان وطن و عاشقان میهن را گرامی خواهیم داشت.

مسلماً در چنین لحضات حساس و سرنوشت سازی که تاریخ معاصر مذهب و کشور در بستر خفقان و خشونت نوشته می شود، یاد و نام آزادی خواهان و عدالت گستران و حق جویان آفتاب و مهتاب آسمان مملکت عزیزمان خواهد بود.

در خاتمه از همه نهادهای قضایی و حقوقی و انسانی جهان، تقاضا دارم تا نسبت به خانواده های تحت ستم زندانیان ایران توجه بیشتری کنند و فرزندان چشم به راه زنجیرشدگان جنایت و قساوت را تحت سرپرستی و مساعدت خداپسندانه و خیرخواهانه قرار دهند و به وظایف بشردوستانه و صلح خواهانه خود عمل نماید.

حسین کاظمینی بروجردی
زندان
...................

آدرسهای بدون فیلتر دسترسی به سایت مجموعه برای کاربران داخل ایران مجموعه فعالان حقوق بشر
http://hrairan.org
http://hrairan.com
SSL Pootocol :
https://hra-iran.org
https://hrairan.com