27 September 2007

پرویز هراتی نژاد: رئیس دانشگاه کلمبیا سخنگوی مردم ایران

حالا نوبت مردم و اپوزیسیون ایرانی است

اظهارات رئیس دانشگاه کلمبیا حرف دل مردم ایران بود که از زبان این استاد دانشگاه خارج شد.

وی برای ابراز سخنان مردم ایران در برابر یکی از پلیدترین دیکتاتوریهای روز جهان خود و مقام خود را قربانی کرد.این سخنان چنان کارآمد و تاثیر گذار بود که هنوز رسانه ها و شخصیتهای زخم خورده رژیم از بیان آن می نالند. رژیمی که بی اخلاق ترین و پلیدترین رژیمهاست اینک از برخورد این رئیس دانشگاه با مهمانش می گوید. اما این رئیس شرافتمند و با وجدان حاضر نشد در برابر مقام و موقعیت خود و حفظ آن سازش کند.

حالا نوبت مردم و اپوزیسیون ایرانی است که وظیفه حمایت و پاسداری از
سخنان وی که چیزی جز بیان حقایق نبود را بر عهده بگیرد.