14 September 2007

پرویز هراتی نژاد: تفرقه بینداز و حکومت کن

تفرقه بینداز و حکومت کن

پرویز هراتی نژاد
http://www.cyrusnews.com/news/fa/

در حالیکه جمهوری اسلامی با زرنگی بر گرده مردم ایران سوار شده است
و تمام مخالفان خود را از چپ و راست و بالا و پائین اعدام ، زندانی و یا از میهن گریزانده است.
در حالیکه هم مصدق و هم محمدرضا شاه ، شبانه روز در ایران آخوندی
زیر مشت و لگد حکومت آخوندی قرار دارند،
در حالیکه منابع کشور و سرمایه های آن یعنی مردمانش به پایان خط خود نزدیک می شوند
و در حالیکه مملکت در معرض یک تهاجم خارجی قرار دارد.
هر آنکس که
همین راه جمهوری اسلامی را
چه در داخل و چه در خارج
بنام دفاع از این و آن
و سرکوب این و آن دنبال کند
باید بداند که عمله جمهوری اسلامی است
بدون اینکه خودش هم خبر داشته باشد
.