9 August 2008

بلوچ همه " شما " را دعوت کرده است

دعوت به نوشتن

ما

با سکوتمان

و ننوشتنمان از ظلمی که به بهائیان کشورمان می‏رود،

شریک ظالمیم

اینک هفت نفر بیگناه به صرف داشتن عقیده‏ای متفاوت در زندانند

حد اقلش این است که هفت کلمه در این باره بنویسیم.

همه شما را به این نوشتن دعوت می‏کنم.


عبدالقادر بلوچ