25 August 2005

چشم همه ی کسانی روشن که با ماموران و مزدوران رژیم آخوندی هم آوا و هم رقص بوده اندچشم همه ی کسانی روشن
که با ماموران و مزدوران رژیم آخوندی
هم آوا و هم رقص بوده اند

جمشید پیمان


رژیم آخوندی برای حذف مخالفانش از هر وسیله ای بهره میگیرد. اخلاق و شرافت انسانی البته مقوله هائی هستند که در قاموس این نظام جائی ندارند. بهمین خاطر کاربرد هر وسیله برای پیشبرد مقاصدش را برای خود مجاز میداند. یک روز سعیدی سیرجانی را با شیاف سیانور بقتل میرساند . یک جا میکوشد نویسندگان را دسته جمعی به قعر دره بفرستد.

یک روز در رستوران میکونوس مردم را به گلوله می بندد.در ترکیه و پاکستان و عراق آدم ربائی میکند. صدها روزنامه را در داخل کشور تعطیل میکند و مسئولان آنها را روانه ی زندان ها میسازد. بسیاری از نویسندگان را با اتهامات واهی و دروغین ممنوع القلم میکند. برای سایت های اینترنتی فیلتر برقرارمیکند. و اگر بخواهیم اقدامات سرکوبگرانه و تروریستی این رژیم را ردیف کنیم جدا که مثنوی هفتاد من میشود. حالا با تغییر رئیس جمهورش در داخل و اتخاذ سیاست های تشدید اختناق و سرکوب ، مزدورانش را در خارج از کشور فعال کرده است و از طریق اعمال رذیلانه و شانتاژ و تقلب و توطئه و دسیسه میکوشد که دهان مخالفانش را در خارج از کشور هم ببندد. آخرین اقدام در این زمینه توطئه برای به تعطیل کشاندن سایت های اینترنتی مخالفان رژیم است که با حمله به سایت ایران لیبرتی آغاز شده است و یقینا در همین نقطه نیز متوقف نخواهد شد.

چشم همه ی کسانی روشن که در مخالفت با مقاومت و مجاهدین با ماموران و مزدوران رژیم آخوندی هم آوا و همرقص بوده اند. باید به کسانی تبریک گفت که برای لگد زدن به مجاهدین از رفتن به زیر جل مزدوران و مواجب بگیران رژیم آخوندی ابائی نداشتند و شرم نکردند.

اما سایت های اینترنتی مخالف رژیم که نظاره گر این اقدام رذیلانه بر علیه سایت ایران لیبرتی هستند بدانند که فردا نوبت آنان نیز میشود. رژیم هیچ مخالف و هیچگونه مخالفتی را برنمی تابد. رژیم هدفش برقراری سکوت از طریق خفه کردن همه جانبه ی مخالفانش در داخل و خارج از کشور است. بخشی از این وظیفه را در خارج از کشور بعهد ه ی جیره خوارانش گذاشته است که چهره های آنها کمابیش برای ما آشکار است. اگر در مقابل تلاش برای خفه کردن مخالفان در اینترنت که با ایران لیبرتی آغاز شده است اعتراض نکنیم و واکنش نشان ندهیم کمترین لکه ای که بر پیشانی هایمان میخورد و اتفاقا بسیار ننگین هم میباشد ، لکه ی سکوت توام با رضایت و ننگ همسوئی با کسانی است که در ربطه با مسدود شدن ایران لیبرتی جشن گرفته اند و با دمشان گردومی شکنند.

با اعتراضمان دربرابر این توطئه ی آغاز شده، نگذاریم حیطه و دامنه ی عمل رژیم آخوندی و مزدورانش از آنچه که هست گسترده تر شود.
از سایت ایران لیبرتی نه بخاطر مواضع سیاسی اش ، بلکه صرفا برای جلوگیری از ریشه دار شدن اینگونه بی شرمی های رژیم ، پشتیبانی کنیم.