23 June 2008

آنجا که کلام زیر چتر چل تیکٌه از ایجاد ارتباط عاجز می گردد اشاره ها و نشانه های لوگو سرای سروش بال می گشایند


آنجا
که کلام از ایجاد ارتباط عاجز می گردد


زیر چتر چل تیکه

اشاره ها و نشانه ها بال می گشایند

لوگو سرای سروش
http://sseeb.blogfa.com/

این زبان را همه انسان ها می فهمند و من عالمی را می جویم که همگان بی نیاز از مترجم یکدیگر را بفهمند و همین مرا به جهان نشانه ها کشانده است. برآنم که در بسط این جهان بکوشم. پس خود را در پیچ و خم کوچه های این شهر آشنای غریب رها ساخته ام تا بدین زیان سخن گویم با مخاطبینی که می دانم در هر کوی و برزنش به اشاره ای نشانه هایم را نشان خواهند کرد و مرا خواهند فهمید و ما همه یکدیگر را.سیب

به هر سرائی سرک می کشم و هر جا که نشانه ای را در ذهنم بنشاند به قلم می سپارمش تا عینیتش بخشم. سپس تقدیمش خواهم کرد به صاحب آن سرا بی مزد و منت.

اگر شما هم به سراغم آمدید کافیست آدرستان را برایم بنویسید. در اولین فرصت خو
اهم آمد تا نشانه ای متناسب با سرایتان خلق و تقدیمتان سازم. نسخه ای هم البته از همه ی این نشانه ها در این وبلاگ به نمایش می گذارم، به یادگار